8 results
Etter oppdrag fra Nord-Norgesprosjektet ble det på Alteneshalvøya utført malmgeologiske undersøkelser og geokjemisk prøvetaking av bekkesedimenter og bergarter. Prøvene ble analysert på Cu, Ni, Zn og Pb. Rapporten beskriver gjennomføring og resultater av undersøkelsene.
Etter oppdrag fra Folldal Verk A/S utførte NGU sommeren 1974 en geokjemisk bekkesedimentundersøkelse i et ca. 200 km2 stort område mellom Vargsundet og Repparfjorden. Resultatene fra denne undersøkelsen er sammenstilt med resul- tatene fra de tidligere undersøkelsene i området, oppdragsnr. 375, 417, 528, 566, 762 og er gjengitt i denne rapporten. Prøvene er analysert på Cu, Ni, Zn og Pb.
Rapporten omhandler et geofysisk måleoppdrag fra helikopter over Cierte i Nordreisa og Kautokeino kommuner, Troms- og Finnmark fylker. Området dekker ca. 100 km2 og det ble fløyet ca. 550 km profil. Flyhøyde og profilavstand var henholdsvis 170 fot og 200 meter. Som kart- og navigasjonsgrunnlag ble en fotomosaikk i målestokk 1:16 000 benyttet. Resultatene ble presentert som håndtrukne konturkart i samme målestokk.
Rapporten omhandler geofysiske målinger fra helikopter over et ca. 250 km2 stort område ved Masi i Kautokeino kommune, Finnmark fylke. Det ble utført magnetiske og elektromagnetiske målinger og målehøyde og profilavstand var henholdsvis 170 fot og 200 meter. Resultatene er fremstilt som kotekart i målestokk 1:20 000. Som navigasjonsgrunnlag og kartgrunnlag ble fotomosaikk i målestokk 1:20 000 benyttet.
Det ble i alt boret 22 hull på tilsammen 194 m, og 266 prøver for analyse ble tatt. Analysene ble utført av A/S Sydvaranger. Gjennomsnittlig ble det boret ca 10 m pr. dag. det ble flere steder boret ned til 14 meters dyp uten at bunnen av avgangsmassen ble nådd. Avgangen er tippet på sjøen straks nord for utskipningshavna i Kirkenes, så et større område er blitt tørt land. En måte å få registrert mektigheten av massen på er derfor å gå til anskaffelse av sjøkart over området.
Høsten 1973 ble det utført en geologisk kartlegging av et område vest og syd for Friarfjord, Lebesby kommune i Finnmark. Arbeidet ble utført i regi av Norges Geologiske Undersøkelses Nord-Norge prosjekt og formålet med kartleggingen var å få klarlagt mulighetene for drivverdig skifer i området. Det kartlagte området er på ca. 55 kv.km. og er både lett tilgjengelig og godt blottet. For kartleggingen ble det brukt flybilder med målestokk ca.
I forbindelse med planlegging av nytt vannverk for Havøysund ble det målt et seismisk profil på damstedet ved utløpet av Gurihållvatnet. Vanlig seismisk refraksjonsutstyr ble brukt. Særdeles lave fjellhastigheter er påvist, noe som indikerer sterkt oppsprukket fjell.