6 results
Kobberkismineraliseringene i agglomeratet ved Agjetjokka ble funnet i 1959 ved geokjemiske undersøkelser utført av Statens Råstofflaboratorium. Nøyere undersøkelser ble innledet i 1960 og fortsatt i 1961 ved geologiske, geofysiske undersøkelser samt boringer. Den geofysiske del av undersøkelsene besto i magnetiske målinger over et ca. 12 km langt felt. Det var tidligere (1959) utført magnetiske målinger fra fly, kfr. GM Rapport nr. 258. Boringene omfattet 4 hull på tilsammen 435 meter.
Rapporten er en avskrift av dagbokopptegnelser og en konklusjon fra arbeider utført under P. F. Trøftens ledelse i Finnmarks kyststrøk 1961. Det foreligger ingen offisiell rapport over undersøkelsene, men 4 kartbilag ble funnet ferdigtegnet i arkivet.
Målingene var en fortsettelse av de magnetiske forsøksmålingene som ble ut- ført i området 1958 (GM Rapport nr. 228). Området er nesten fullstendig overdekket, og hensikten med de videre mag- netiske målinger var å prøve å kartlegge bergartsstrukturene. Ved målingene fremkom et tildels noe komplisert anomalibilde.
Målingene foregikk i 3 områder. Den samlete utstrekning av områdene er 123 km2 Det ble påvist en rekke magnetiske drag.
GM-oppdragene nr. 137 (1954), nr. 159 (1955) og nr. 183 (1956) var konsen- trert om leting etter jernmalm i Karasjokområdet. Fra oppdrag 183 foreligger det ikke rapport., men viser til resyme av Per Fr. Trøften datert 20 mai 1957. Dette resyme ligger i rapportarkivet. Jernmalmprospekteringen i Karasjokområdet var i 1956 i sin avsluttende fase. Det gjensto magnetometrisk rekognosering over et område ved Bakkelvarre samt prøvetaking av forekomstene Suolomaras og Guoikkavarre på dypet.
I 1959 ble det foretatt magnetiske flymålinger i Kautokeino-området (GM Rapport nr. 258). Oppgaven ved foreliggende undersøkelse var ved målinger på bakken (isen) å følge opp noen av flyanomaliene som ligger langs Stuorajavrre. Det ble målt et 8,4 km langt felt. Ved målingene ble det observert tildels sterke anomalier på flere lange magnetiske drag. Resultatene av bakkemålingene samsvarer godt med resultatene av flymålingene.