Content type

Publication type

Publication series

Downloadable

Year published

County

923 results
Av de tre forekomstene som er undersøkt, har både Kaka og Skibsfjord for uren kvartsitt og små tonnasjer til at de kan ha noen økonomisk betydning. Krikthøyden har analyseverdier som gjør den anvendelig til en rekke spesialformål, f.eks.: elektro-metallurgiske, optisk glass, SiC osv. Imidlertid er det for små tonnasjer til at den kan la seg utnytte økonomisk.
Norges geologiske undersøkelse (NGU) har utført en hydrogeologisk kart- legging i Midt Finnmark. Denne undersøkelsen er en del av Finnmarks- programmets ressurskartlegging, samt et ledd i NGUs utvikling av kart- leggingsmetodikk for grunnvann. Det er muligheter for uttak av grunnvann både i fjell og løsmasser i Midt Finnmark. Det er hittil ikke påvist muligheter for større uttak av grunnvann fra løsmasser i tilknytning til de største vassdragene.
16 polished thin sections have been prepared from core samples from four drill holes from the eastern part of the Nussir eu deposit with enrichments of Ag, Au, Pt and Pd. The main aims of the study were to describe the various copper-sulphide minerals and to identify noble metal-bearing minerals and their relationship to the copper sulphides.
Rapporten er et sammendrag fra Michael Krauses rapporter og doktorgrad fra Mainz 1981: "Eine Schwermetallprospektion im alten Porsa Neverfjord-Grubenzirk von Nord-Norwegen". Krause har nylig påvist svake uran-mineraliseringer i forbindelse med kjente gangforekomster av kobbersulfider i Porsafeltet. Med bakgrunn i disse undersøkelsene har han benyttet geokjemiske prospekteringsmetoder i bekkesedimenter og bekkevann for om mulig å påvise nye mineraliseringer.
Som et ledd i vurdering av alternativt utstyr for dekning av NGUs behov for løsmasseboring ble Borro's borrbandvagn (Polhydrill) testet i grove breelvavsetninger sommeren og høsten 1980 (Jordfallet/Alta og Landfall/Verdal). Riggen som ble benyttet hadde forut for begge testperiodene vært gjennom en modifisering/ombygging, og det oppsto derfor endel innkjøringsproblemer, spesielt med det hydrauliske anlegget.
Det skal bygges opp et register over sand- og grusforekomster i Finnmark fylke i løpet av Finnmarksprogrammets planperiode (1982-91) etter retningslinjene i det landsomfattende "Grusregisteret". I Nesseby kommune er det registrert 76 sand- og grusforekomster hvorav 27 forekomster er volumberegnet til å inneholde 280 mill. m3 sand og grus. Av dette ligger knapt 10 mill. m3 på nordsida av Varangerfjorden, mens resterende ligger på sørsida. En forekomst som alene inneholder 70 mill.
Tidligere malmundersøkelser er oppsummert. 838 prøver av bekkesedimenter ble samlet inn fra 330 km2. Prøvene ble analysert på syreløselig Cu, Ni, Zn og Ag og på lettløselige tungmetaller (Bloom test). Resultatene er gitt som frekvensfordelinger og kart. Det er utskilt 7 anomalier, en av disse i Norde- jokka som drenerer Raitevarre er meget lovende. Det ser ut til å være sammen- heng mellom geokjemiske anomalier og alluvialt gull.
I Finnmark fylke ble 5 kalkstein- og dolomittlokaliteter befart. Bare en av disse kan ha noen økonomisk interesse. Den ligger i Duksfjord i Nordkapp kommune. Det er en grovkornet marmor med relativt gode analyseresultater og gunstig beliggenhet. Marmoren er neppe brukbar til bygningsformål, men kan tenkes nyttet til jordbruksformål.
Neverfjord kvartsittforekomst i Kvalsund kommune, Finnmark, ble befart i forbindelse med etablering av et prøvebrudd i forekomsten. En kort geologisk kartlegging viste en svært komplisert sammenfolding mellom kvartsitt og dolomitt. Før arbeidet med prøvebruddet fortsetter, anbefales det at det blir utført detaljert geologisk kartlegging og supplerende overflateprøvetaking.
The conglomerates of the Sel Group, Otta-Vågå area, Central Norway: an example of a terrrane-linking successionR. Bøe, B.A. Sturt, D.M.
Aeromagnetic and gravimetric interpretation of regional structural features in the Caledonides of West Finnmark and North Troms, Northern Norway.Odleiv Olesen, David Roberts, Herbert Henkel, Ole Bernt Lile, Trond H.
Rapporten inneholder resultater fra geofysiske målinger fra helikopter over et område syd og øst for Polmak i Tana kommune i Finnmark fylke. Det ble utført både magnetiske-, elektromagnetiske, VLF- og radiometriske målinger over et 600 km2 stort område, i rapporten kalt Polmak. Flyhøyde og profilavstand var henholdsvis 200 fot og 200 meter.
Totalt er det registrert 59 sand- og grusforekomster i kommunen. De kjente sand- og grusressursene er beregnet til 180 mill. kubm. I tillegg er det registrert ett uttak av dolomitt. Kvaliteten på grusressursene med hensyn på bergarts- og mineralinnholdet er generelt bra. Det er imidlertid et par unntak fra denne regelen. I et område på Porsangerfjordens nordvest-side og et mindre område i hoveddalen sør for Lakselv ble det påvist et skifer- og glimmerinnhold på bortimot 20%.
Bekkevann fra 100 lokaliteter på Nordkynnhalvøya og sørover til Bekkarfjorden - Langfjorden er prøvetatt og analysert på 21 kationer og 7 anioder/-grupper. Reproduserbarheten var tilfredsstillende for Ca, K, Mg, na, Si, Cu, Sr, Zn, Br', Cl', F' og SO4'', og disse er kartfremstilt. Bergartsenhetene gjenspeiles tildels i bekkevannsgeokjemien, men vann over glimmerskifer/metasandstein har høyere K-verdier på nordsiden av forkastningen ved Hopseidet enn på sørsiden.
Litteraturstudier har gitt rimelig forklaringer på hvordan gull kan mobili- seres i grunn- og overflatevann. Metoder for preparerings- og analyse- prosedyrer er vurdert, tilpasset og utprøvd med hell. Konsentrereing med aktivt kull og med inndamping er benyttet for prøver av overflatevann fra 31 lokaliteter i Raitevarre. Resultatene av gullanalysene idikerer områder med dårlig og med godt potensiale for gull i berggrunn eller overdekke.
Et område på ca. 1 km2 beliggende Kvalfjorden NØ for Hammerfest er undersøkt m.h.p. grunnvannsmuligheter i fjell. Det er tatt ut 5 aktuelle borpunkter. Tre av disse foreslås som prøveboringer. Nedbørsområdet er lite og nydannelsen av grunnvann begrenset. Mulighetene for et ønsket uttak på 10-12 m3/t synes ikke gode.
I løpet av feltsesongen 1985 ble den regionale geokjemiske kartleggingen av Finnmark fullført (Nordkalott-modell). Rapporten beskriver hvordan feltarbeidet ble utført og gir en oversikt over kostnadene.
Rapporten presenterer ett gravimetrisk Bougueranomalikart i farger over Finnmarksvidda i målestokk 1:250 000. Kartet er framstilt ved hjelp av Applicon rasterplotter, og et er basert på observasjoner utført til og med 1986 av Norges geografiske oppmåling, Norges geologiske undersøkelse og P.N. Chroston. Anomaliverdiene er gitt i IGSN 71 systemet, tyngdeformel 1980. NGU er i gang med å søke måletettheten, og kartet vil bli oppdatert etter hvert som materialet øker. Kartet kan bestilles ved NGU.
The postglacial Stuoragurra Fault (SF) lies within the regional Mierujav'ri- Sværholt Fault Zone which is located in the extensive Proterozoic terrain of inner Finnmark. To explore the SF at depth, 135 m of core-drilling was located between two previous percussion drillholes. More detailed information has been acquired from the coredrilling as compared with the previous drilling.
Strukturgeologiske undersøgelser blev i juli 1987 foretaget i "Syddalen", en sidedal til Trollfjorddalen, Varangerhalvøen, Øst-Finnmark. Dette skete for at fastslå hvorledes en nord-sydgående barytmineralisert forkastningszone havde relationer til områdets generelle deformationsmønster. Resultatene viser at der er tale om en dextral strike slip forkastning af sencaledonsk eller yngre alder.
Denne rapporten gir en foreløpig redegjørelse over de sand og grusundersøkelser som er gjort i området Stabursnes - Stabursdalen. - Utført er kvartærgeologisk undersøkelse, sand og grusbefaring og seismiske undersøkelser. - Området deles i breelvavsetning ved Stabursdalen og elveavsetning Stabursneset. Begge områdene består av betydelig mengde sand og grus av varierende kvalitet. Det beste området til betong-vegformål ligger i Stabbursdalen.
Etter henvendelse fra utbyggingsavdelingen i Finnmark har NGU satt i gang kvartærgeologisk kartlegging i deler av Karasjok kommune. Hensikten med undersøkelsene var å få vurdert hvilke løsmasser som egner seg til veg- og betongformål. Karasjok kommune og Statens Vegvesen har stort behov for sand og grus. De foreløpige undersøkelsene viser at det er vanskelig å finne større sand- og grusavsetninger av god kvalitet.
Etter henvendelse fra Vadsø kommune har NGU foretatt oppfølgende undersøkelser av viktige sand- og grusforekomster i kommunen. For å bedre det gamle datagrunnlaget er det foretatt nye sonderboringer (Borros). Bare i enkelte tilfeller er det tatt nye prøver og beskrevet nye profil. I Lilleelv er det påvist 93 000 m3 sand og grus som egner seg best til vegformål. I Kiby er det påvist en strandvoll som dekker kommunens behov for fyllmasse i dette området.
Norges geologiske undersøkelse (NGU) har, som et ledd i Folkehelsas prosjekt Program for vannforsyning (PROVA) vurdert mulighetene for grunnvannsforsyning og reservevannforsyning på en del steder i Alta kommune. Vurderingene ble gjort på grunnlag av feltbefaringer, georadarmålinger og undersøkelsesboringer. Særlig positiv var undersøkelsen på Nyvoll hvor vannforsyningen har vært prekær i mange år.
Lithostratigraphy and correlation of the Archean and Early Proterozoic rocks of Finnmarksvidda and Sørvaranger district.Anna Siedlecka, Edvard Iversen, Allan KrillPage(s): 7-36
A U-Pb zircon, Archaean age for granitoid rocks in the Kunes Nappe, Laksefjord Nappe Complex, Finnmark, North NorwayDavid Roberts, L.
Rapporten presenterer ett gravimetrisk Bougueranomalikart i farger over Nord- Finnmark i målestokk 1:500 000. Kartet er framstilt ved hjelp av Applicon rasterplotter, og det er basert på observasjoner utført til og med 1984 av Norges geografiske oppmåling, Norges geologiske undersøkelse, Lønne og Sellevoll, og Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Forskningsråd og U.S. Defence Mapping Agency. Anomaliverdien er gitt i IGSN systemet, tyngdeformel 1980.
I 1979 ble det utført tilsvarende målinger over et område syd for Geitvann blyforekomst. Det fremkom ved disse målingene IP-anomalier i tre atskilte områder langs en mineralisert kalksone som er knyttet til en antiklinal. De geofysiske målingene ga grunn til å anta at antiklinalen var foldet langs aksen, og årets målinger skulle klargjøre om antiklinalen var foldet opp igjen i NV eller SØ.
Sedimentology of the Upper Proterozoic glacial record, Vestertana Group, Finnmark, North Norway.Marc B. EdwardsPage(s): 1-76
Rapporten omhandler geofysiske målinger fra helikopter over to områder i Finnmark fylke - ett syd for Jiesjavri i grenseområdet mellom Karasjok og Kautokeino kommuner - det andre i nordenden av Anarjokka nasjonalpark, Kara- sjok kommune. Områdene dekker henholdsvis ca. 325 km2 og ca. 725 km2, og det ble tilsammen fløyet ca. 4 200 km profil. Flyhøyde og profilavstand var henholdsvis 60 m og 250 m. Det ble utført elektromagnetiske målinger, magnetiske målinger og radiometriske målinger.
Grunnvannsforekomstene i Hasvik kommune er registrert som en del av NGUs Finnmarksprogram. Det er få løsmasseforekomster i kommunen som er egnet til uttak av grunnvann. Sand- og grusforekomster på nordsida av Sørøya er ikke befart, og derfor ikke vurdert. De fleste boringer i fjell på Sørøya vil gi vannmengder under 0.2 l/sek. Det finnes derimot enkelte partier hvor bergartene er noe oppsprukket og boringer kan gi vannmengder omkring 0.5 l/sek.
Etter henvendelse fra utbyggingsavdelingen i Finnmark har NGU utført detaljert kvartærgeologisk kartlegging i deler av Karasjok kommune. Hensikten med undersøkelsene var å lete opp løsmasser som egner seg til veg- og betongformål. Karasjok kommune og Statens Vegvesen har stort behov for sand og grus. 2 års undersøkelser viser at det finnes få større sand- og grusavsetninger av god kvalitet. Tilstrekkelig grove elveavsetninger kan benyttes, men de har ofte et høyt sandinnhold.
Kartblandnr. og -navn (M.1:50 000) forts.: 2335 I-IV, 2435 I-IV, 2436 III-IV, 2536 IV. The Varanger Peninsula is underlain by weakly metamorphosed sedimentary rocks of Late Precambrian to Early Cambrian age.
The Caravarri Formation of the Kaukokeino Greenstone Belt, Finnmark, North Norway: a Palaeoproterozoic foreland basin succession.Tore Torske, Steffen G.
Industrian minerals - towards a future growthTor-Arne Karlsen, Brian SturtPage(s): 7-14Download  3,7 MB
På oppdrag fra Store Norske Gull A/S har NGU utført elektromagnetiske og magnetiske målinger på 11 objekter i Krasjok-området. Hensikten med målingene var detaljkartlegging av anomalier påvist fra tidligere målinger fra helikopter.
Det er gjort en sammenstilling av olivin- og serpentinittforekomster i de fire nordligste fylker i Norge som har et areal på utgående større enn 20.000m2. Til sammen inneholder denne sammenstillingen informasjon om 173 forekomster hvorav 30 i Finnmark, 29 i Troms, 90 i Nordland og 24 i Nord-Trøndelag.
From Archaean to Proterozoic on Hardangervidda, south NorwayAnne Birkeland, Ellen M.O. Sigmond, Martin J.
I forbindelse med Mo-W-prospektering ved Gievdneguoika i Kautokeino kommune er det utført kombinerte geofysiske målinger. Hensikten var å kartlegge en mulig sulfidmineralisering samt6 bestemme utgående av en granittkropp under løs- massedekket. IP-målingene viser ingen anomalier som kan tilskrives noe større sulfid- mineralisering. Ledningsevnemålinger kombinert med VLF indikerer granittens utgående.

Pages