38 results
Uttak av borplass i gneisbergarter for vannforsyning til enebolig.
Uttak av borplass i gneisbergarter for grunnvannsforsyning til gårdsbruk. Det er tvilsomt om en vil kunne få nevneverdig vann til vanning.
Uttak av borplass i gneisbergarter for vannforsyning til hytte.
Uttak av borplass i gneisbergarter for grunnvannsforsyning til enebolig.
Anvisning av borested for vannforsyning til feriested.
Anvisning av borested for vannforsyning til to boliger.
Uttak av borplass for vannforsyning til hytte. Gneisbergarter.
Uttak av borplass for grunnvannsforsyning til 2 eneboliger. Gneisbergartene på stedet er massive og kan ikke ventes å gi mye vann.
Uttak av borplass i gneisbergarter for grunnvannsforsyning til enebolig. Det er påpekt en liten fare for forurensning fra fjøs og søppelfylling.
Uttak av borplass i gneisbergarter for vannforsyning til hytte.
Uttak av borplass i gneisbergarter for vannforsyning til hytte.
Anvisning av borested for vannforsyning til bolig.
NGU har fått i oppdrag å utføre en undersøkelse av de drivverdige grusavsetningene innen kommunen. NGU har samtidig arbeidet med følgende prosjekter: Grunnvannsundersøkelser, Kvartær og hydrogeologiske undersøkelser. Rapporten bygger på feltarbeid og laboratoriearbeid, samt gjennomgåelse av tidligere undersøkelser. Innen Ullensaker kommune er det store arealer med sand og grusforekomster av god, tildels meget god kvalitet.
Vurdering av grunnvann i gneisbergarter for vannforsyning til 2 eneboliger. Forholdene synes så dårlige at boring frarådes.
Det er tatt ut 3 mulige borplasser i gneisbergarter for vannforsyning til konferansesenter, Utbedring og kontroll av eksisterende brDet er tatt ut 3 mulige borplasser i gneisbergarter for vannforsyning til konferansesenter, Utbedring og kontroll av eksisterende brønner er også diskutert.
Eiendommen hadde tidligere vannforsyning fra en borebrønn, som ble drenert av en tunnel. Det ble tatt ut borested for en erstatningsbrønn. Bergarten er gneis og amfibolitt.
Uttak av borplass i gneisgranitt for vannforsyning til hytte.
Anvisning av borested for vannforsyning til hytte.
Uttak av borplasser i gneisbergarter for grunnvannsuttak til jordbruks- vanning.
Beskrivelse av foreløpige forundersøkelser for mulig grunnvannsanlegg, Oppegårdstjern. Det generelle bildet viser vannførende grus under 10-12 m leire.
For Stokker gård ønsket en grunnvann for drift av hønseri. Det ble tatt ut 2 borplasser i rombeporfyr. Det er fare for grunnvannsforurensning fra jordbruk, søppelfylling og hønseri. For Butterud gård ønsket en bare grunnvann til husholdning og ev. frem- tidige dyr. Det ble tatt ut borplass ved en sprekksone i sandstein.
I forbindelse med et større veiarbeid var det en rekke grunneiere som mente at deres brønner var blitt skadet. Rapporten gir en vurdering av forholdene, og anviser eventuell erstatningsform.
Anvisninger av borested for vannforsyning til boliger etter brønnskader i forbindelse med veibygging.
Anvisning av borested for vannforsyning til bolig.
Anvisning av borested for vannforsyning til bolig, Hellvik i Bunnefjorden.
Anvisning av boresteder for hagevanning til 6-8 boliger, Sogsti, Drøbak
Anvisninger av borested for vannforsyning til fem boliger.
Vurdering av mulige brønnskader som følge av nyboret brønn.
Vurdering av brønnskade i forbindelse med veiarbeide.
Det var ønsket ny borebrønn i fjell for å forsyne 4 hus. En tidligere boret brønn på 55 m. blir fylt med leirslam. Boreplass ble tatt ut.
Det var ønsket tileggsvann til eksisterende vannverk. I alt ble 4 boreplasser i fjell tatt ut.
Boreplass for brønnboring i fjell ble tatt ut. Bergart grovkornet gneis, tildels sliregneis.
Grunnvannsforsyning til inntil 4 gårdsbruk. Bergart gneisgranitt. Boreplass tatt ut.
Plassering av borebrønn etter at veiarbeid hadde ødelagt tidligere vannkilde. Bergarten er forholdsvis massiv gneis med strøk nord-syd og steilt fall mot øst. Boreplass ble tatt ut.
Boligfeltet ved Tøien gård, som forsynes med grunnvann fra fjellbrønner, hadde behov for tilleggsvann. 2 boreplasser i Nordmarkitt ble tatt ut.
En borebrønn i fjell som ble boret for ca. 30 år siden, har gradvis gitt mindre vann. Nå må det bores en ny brønn. Boreplass ble tatt ut.
I forbindelse med at riksvei 120 skal utvides/utbedres, ble det vurdert om arbeidet ville kunne skade 3 brønner i ømrådet. En vurdering blir gitt, og nye vannkilder ble påvist.