259 results
Tre forskere ble utmerket med NGUs pris for årets vitenskapelige publikasjon under den tradisjonsrike juleavslutningen ved Norges geologiske undersøkelse nylig. Både Clemens Reimann, Bernhard Steinberger og Trond H. Torsvik fikk heder og ære.
Kongsberg Sølvverk blir fredet - gruvene som i sin tid la grunnlaget for rikdommene i det dansk-norske kongedømmet. Målt med dagens krav til lønnsomhet, ville det aldri blitt noen drift ved det ærverdige verket.
NGU ønsker å finne årsaken til at Trondheim har langt mer svevestøv i lufta om vinteren, enn norske byer for øvrig. Detaljerte undersøkelser av asfaltprøver og partiklene i svevestøvet kan gi svaret.
Bergindustrien er i omstilling. Fjoråret viste en svekket produksjonsverdi av industrimineraler. Dette kompenseres ved at kullproduksjonen på Svalbard har økt med over 300 millioner kroner.
NGUs årsrapport for 2002 foreligger nå i elektronisk format. Her finner du blant annet en rapport fra virksomheten og noen glimt fra året som gikk.
Norges hittil eldste sandkorn ble i starten av 2010 funnet i en sandstein ved Hølonda, cirka 50 km sørvest for Trondheim.
Norge er preget av en markant geologisk hendelse utenfor kysten av Nord-Amerika for 460-475 millioner år siden. En rekke øyer - som sammen utgjorde en øybue - ble den gang trykket inn på det amerikanske kontinentet.
Landbruksjord i Nord-Europa er ikke hardt rammet av forurensing fra industri eller biltrafikk, viser omfattende geokjemiske undersøkelser av jordsmonnet i ti land.
Overflatejorda ved nedlagte Odda smelteverk er sterkt forurenset av tungmetaller. Før tomteområdet i sentrum av kommunen blir omregulert til ny virksomhet, må massene etter alt å dømme tildekkes eller fjernes og legges på deponi.
Forskere fra NGU er nå i gang med et stort prosjekt i Mosambik. I løpet av de neste tre årene skal det gjennomføres en grov kartlegging av berggrunn og mineralforekomster i et område på størrelse med halve Norge.
Bergindustrien i Norge omsatte for om lag 7 milliarder kroner i fjor og sysselsatte i alt 5200 personer.
Diamanter kan skape ny næring i Sverige og Finland. I Norge sier Sametinget nei til all gruvedrift i Finnmark til norske myndigheter har avklart forhold omkring rettighetene.
I samarbeid med Tromsø kommune og Troms fylkeskommune har NGU undersøkt jordforurensning rundt barnehager, skoler og andre offentlige bygg i Tromsø. Resultatene ble presentert av Tromsø kommune i en pressekonferanse den 28.05 klokken 12.00.
Faglig forum for Barentshavet – Lofoten la i samarbeid med Overvåkingsgruppen og Risikogruppen torsdag fram en rapport om det faglige grunnlaget for oppdateringen av forvaltningsplanen for Barentshavet – Lofoten.
De er bergtatt av naturen i Troms! Nå har forskerne Rolv Dahl og Harald Sveian ved Norges geologiske undersøkelse (NGU) redigert en geologisk praktbok om levende landskap og nordnorsk natur.
I store havområder, langs grensene av det som en gang var land, intensiveres jakten på rike olje- og gassforekomster. Bedre metoder og modeller skal skaffe til veie ny kunnskap fra Arktis til Antarktis.
NGU skal gjennomføre et kartleggingsprogram med fly i dyphavet utenfor Lofoten og Vesterålen. Det innebærer en omfattende aktivitet av lavflygning den kommende halvannen måneden.
Rogaland øker uttaket av sand, grus og pukk. Fylket er landets viktigste produsent av byggeråstoff, og eksporterte i fjor over sju millioner tonn sand, grus og pukk til utlandet og offshoreindustrien.
Bondevik-regjeringen har i sitt forslag til statsbudsjett for 2006 økt bevilgningen til sekretariatet for International Union of Geological Sciences (IUGS).
Finanskrisa ga i fjor en nedgang i omsetning for den norske bergindustrien fra toppåret 2008. Nedgangen rammet de fleste grener av bransjen – bortsett fra industrimineraler til høyteknologi-industrien. Denne næringa går fortsatt så det suser.
Ny forskning kan avsløre hvor diamanter gjemmer seg. En studie presentert i tidsskriftet Nature i juli viser hvordan jordens indre har forandret seg de siste 500 millioner årene.
NGUs samarbeidspartner i Etiopia, GSE (Geological Survey of Ethiopia), har stått for utgivelse av en "Country Supplement" om landets mineralressurser i Mining Journal.
Kontinentene er i stadig bevegelse. I et nytt atlas fra NGU kan du se hvordan områdene utenfor norskekysten har forandret seg - helt siden Grønland kolliderte med Norge for 420 millioner år siden.
- Det er utvilsomt viktig at landet har trygge ferdselsårer, men det er også viktig å prioritere midler slik at folk kan oppleve en viss trygghet der de bor.
Leka er kåret til landets geologiske nasjonalmonument. I en landsomfattende avstemning med over 17.000 stemmer trakk øya lengst nord i Nord-Trøndelag det lengste strået.
Siden 1997 har NGU samarbeidet med Troms fylkeskommune om "Samordnet geologisk undersøkelsesprogram for Troms". Seks års geologiske undersøkelser har gitt et godt grunnlag for å sette geologiske spørsmål på dagsorden i fylket.
Vann er ikke noe problem i Norge. På global basis stiller det seg helt annerledes. - Det er grunn til å hevde vannkvalitet og vannknapphet vil bli et større problem enn klimaproblemet, hevder styreleder i World Watch Institute, Øystein Dahle.
Regjeringen bevilger 15 millioner kroner til overvåking av de ustabile og skredutsatte fjellpartiene i Åkneset og Tafjord i Møre og Romsdal.
Forskere har i tre år saumfart sjøbunnen langs kysten av Skagerrak og fire norske fylker. Her har de gransket naturtyper, bunnforhold og terrengformer. Målet er å ta hånd om det rike biologiske mangfoldet på rett måte.
Den statlege kartlegginga av flaum- og skredfare er mangelfull. Mange kommunar er ikkje godt nok førebudde på faren for flaum og skred.
Et eget feltlaboratorium i Nordfjord blottlegger året rundt all massetransport fra fjell til fjord. Gjennom vinterens feltarbeid har forskerne skaffet til veie ny informasjon om de geologiske prosessene som former vestnorske daler.
En gruppe forskere skal granske klimahistorien i Trondheims-regionen de siste 10.000 årene. Målet er å avsløre hvordan klimaendringene etter siste istid har påvirket undersjøiske skred i Trondheimsfjorden.
Data om jordens indre og jordskorpenes bevegelser skal samles i ett dataprogram med felles språk. I løpet av fem år kan det internasjonale forskningssamarbeidet gPlates folde ut et nytt geografisk verdensbilde.
I forbindelse med NGUs geologiske kartlegging av Troms fylke ble flere oppsprukne fjellparti i avdekket. Nå er store fjellsprekker på Nordnesfjellet i Kåfjord kommune satt under overvåkning.
Tunneldriving skal bli sikrere. NGU-forskere avdekker sprekkdannelser og forkastninger i berget ved å måle elektrisk motstand.
Statistikken taler sitt tydelige språk. I løpet av de neste hundre årene kan flere hundre mennesker miste livet i skredulykker i Norge. Arbeidet med risikokartlegging og sikring er krevende.
NGU, Havforskningsinstituttet og Statens kartverk Sjø har på nytt foreslått "MAREANO - marin arealdatabase for norske kyst- og havområder".
Regjeringen bevilger 25 millioner kroner ekstra til Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) i 2010. Bakgrunnen er flom- og sørpeskredene i Nord-Norge i mai og kvikkleireskredet i Lyngen i september.
Sju norske forskere er tildelt Advanced Grant fra Det europeiske forskningsrådet (ERC) i 2010. En av de sju er professor og seniorforsker Trond Torsvik ved Universitetet i Oslo (UiO) og NGU.
36 av 56 barnehager innenfor ring 2 i Oslo må gjennomføre tiltak for å redusere nivået av tjærestoffer og bly i jordsmonnet. Det viser en ny undersøkelse NGU har gjennomført i hovedstaden.

Pages