Content type

Topic

Year published

1110 results
Hvor i Trøndelag finnes det stalagmitthuler med stalagmitter på minst 1 meter?
Stor aktivitet i jordskorpa som følge av erosjon etter istidene er den trolige årsaken til det store jordskjelvet ved Svalbard natt til 21. februar. Skjelvet målte 6,2 på Richters skala og er det kraftigste som er registrert i Norge.
NGU og Helitrans har endret rutiner for flymålinger, etter at et helikopter hektet sonden i en høyspentledning. I en fersk rapport ber Statens Havarikommisjon (SHT) om en ny risikovurdering.
Miljøvernminister Helen Bjørnøy (bildet) lover å utarbeide en handlingsplan for kartlegging av miljøgifter i barns lekemiljø. - Barn har krav på en giftfri hverdag, sier Bjørnøy til NRK 1.
Vekst og velstand, klimaendringer og bærekraft i det grønne skiftet var stikkord for NGU-dagens siste del tirsdag.
Berggrunnskartet som dekker hele Oslofeltet er nå utgitt i 1:250 000 skala. Allerede i sin foreløpige utgave har Oslofeltkartet vært en av NGUs bestselgere. Nå er det ferdigstilt, trykket og lansert under verdenskongressen i geologi.
TOLOKONKA, Russland: Forskerne graver i gammel sjøbunn på den vestlige bredden av det som en gang var en 700-800 kilometer lang innsjø langs 62. breddegrad i Russland.
Jan Mayen ligger isolert midt i møtet mellom to havstrømmer. Her kan forskerne få verdifull innsikt i klimaendringene.
Landets fremste geologiske ekspertise er lørdag på plass i skredområdet ved Gullholmstranda i Namsos i Nord-Trøndelag. Et stort kvikkleireskred tok fredag med seg flere hus, hytter og biler på sjøen.
Maia Hoel fra klasse 5 A ved Kjelsås skole sin tegning av en krystallgruve gikk helt til topps i tegnekonkurranse under årets utgave av Geologiens dag.
Det regjeringsoppnevnte thoriumutvalget anbefaler ikke en umiddelbar satsing på utvinning og energiproduksjon basert på norske thoriumforekomster.
HINNØYA: Gamle kart vert nye. Geologar frå Noregs geologiske undersøking har i sommar kartlagt berggrunnen på dei midtre delane av Hinnøya i Nordland og Troms.
NGUs karttjeneste «Mulighet for marin leire» er et nytt verktøy som gir oversikt over mulige grunnforhold under marin grense.
Nye geologiske tolkninger over havbunnen utenfor Finnmark er nå tilgjengelige på kart. Kartene over bunnsedimenter (kornstørrelse) dekker hele kyststrekningen fra Lofoten til Varangerfjorden.
Regjeringens bevilgning til NGUs mineralleting, ble kuttet med 5 millioner kroner tidligere i år. Det kuttet blir opprettholdt i regjeringens forslag til statsbudsjett for 2016.
En ny nedlastingstjeneste fra NGU gjør geologiske data lettere tilgjengelig. -  Den nye tjenesten er i utgangspunktet laget for parter i Norge digitalt, men kan brukes av alle, sier Ane Bang-Kittilsen i Geodataforvaltningslaget ved NGU.
NRKs sommertog rullet lørdag fra Dombås til Åndalsnes. Med på toget var NGUs geologer Kari Sletten og Anders Romundset.
Den rekordstore gullklumpen funnet i elva Gisna har blitt undersøkt ved NGU. Nå håper både geologer og gullgravere at de er et steg nærmere å finne kilden til gullet.
Regjeringen foreslår å kutte bevilgningene til Mineralressurser i Nord-Norge (MINN) og Mineralressurser i Sør-Norge (MINS) med 25 millioner kroner neste år.
NGU-forsker Susanne Buiter skal lede arbeidet med å utvikle nye 3D-modeller for geologiske grenser mellom kontinenter og havbunn. Norges forskningsråd har støttet prosjektet med 4,9 millioner kroner.
Et større EU-prosjekt skal sikre tilgangen på sjeldne jordartsmetaller i Europa. 22 partnere fra 11 europeiske land deltar i prosjektet, som startet ved årsskiftet. Norges geologiske undersøkelse (NGU) er en av dem.
Med bratte fjell på alle kanter, er det mye skredaktivitet i Sykkylven. NGUs ferske skredfarevurdering av kommunen, viser likevel at innbyggerne stort sett bor trygt.
En ny NGU-database viser alderen på bergartene her i landet. Forskere har satt sammen den kjente kunnskapen om geologisk alder og presenterer datasamlingen via nye kart på ngu.no.
NGU skal gjennomføre geofysiske målinger fra fly i Oslo-regionen. Det innebærer en omfattende aktivitet med lavflygning i perioden fra midten av juli til slutten av august.
NGU har inngått en samarbeidsavtale med Oljedirektoratet. Målet med avtalen er å bidra til å utvikle samarbeid og felles prosjekter.
Hvorfor/hvordan skapte vulkanutbruddet fra Eyjafjóllajókull en askesky?
Jeg trenger oppskrift på et lab-forsøk med kvikkleire. Hva skjer med leire under belastning, med og uten tilsatt salt?
Skjult på dypt vann kan primitivt dyreliv ha reddet seg fra verdens kanskje største masseutryddelse. For 252 millioner år siden forsvant 90 prosent av alle marine arter. Nå har forskere funnet spor etter overlevende.
500 meter dype boringer nedover i tid nordvest i Russland, kan løse en av gåtene fra starten av den "moderne jord": Hvordan oppsto den oksygenrike atmosfæren - det perfekte grunnlag for liv?
Er det spesielle bergarter som gir radonfare? Tilhører larvikitt en av disse?
Betong som skal være hvit er ofte blandet med noe som heter lysit. Hvilken bergart er dette?
Geologisk kartlegging av løsmassene i Lesja og Dovre, fører til trygg grunnvannsforsyning til Lesjaskog. Etter planen skal arbeidet med å føre fram grunnvann fra uttaket ved Grøna ta til allerede i 2011.
Kinsarvik i Ullensvang ligger på europatoppen i radoneksponering. De ekstreme radonverdiene illustrerer hvor viktig det er å kartlegge radonfare og finne andre ekstremområder, sier forsker Guri Ganerød ved NGU.
Her kan du sjekke hvor det kan gå snøskred. Snøskredkart på Internett gjør det lettere å planlegge rutevalg og ferdsel i deler av det norske vinterfjellet.
Vårens båtpuss forurenser jord og sand ved småbåthavnene. Forskere advarer mot forurensingsfaren og oppfordrer båtfolket om å rydde opp.
Norges geologiske undersøkelse (NGU) skal undersøke om det er mulig å bruke sonar til å beregne volumet av de dumpede sedimentene i dypvannsdeponiet ved Malmøykalven i Oslofjorden.
En omfattende malmdatabase som dekker Skandinavia og deler av Russland er nå tilgjengelig på nett. - Et strategisk verktøy for leting etter og utvinning av mineralressurser, mener forskerne.
28.000 nye skredhendelser og et nytt kartinnsyn på Skrednett: pilotversjon av den nye skreddatabasen er nå tilgjengelig.
Samferdselsminister Liv Signe Navarsete har nå fått rapporten om raset i Hanekleivtunnelen på E18. En undersøkelsesgruppe har vurdert årsakene til raset og foreslår åtte konkrete forbedringstiltak i fremtidige tunnelprosjekter.
I gjennomsnitt bruker hver innbygger i Norge ni tonn grus og pukk hvert år. Forbruket i Norge økte litt i fjor. Det ble eksportert mer grus og pukk enn tidligere år.

Pages