176 results
MAREANO-programmet har gjennomført omfattende kartlegging av Tromsøflaket. Nå foreligger nye digitale havbunnskart. Kartene viser de fysiske og gologiske forholdene på havbunnen og forteller historien om dannelsen av bunnsedimentene.
Toppen av Sula-fjellet, syd for Ålesund, er dekket av et lag med stein i forskjellig størrelse. Hva skyldes dette?
16. juni åpner Skandinavias første geopark. Gea Norvegica Geopark omfatter et område på 3.000 kvadratkilometer i åtte kommuner i Vestfold og Telemark fylker.
Våren 2008 gjennomførte Norges geologiske undersøkelse (NGU) et forskningsprosjekt med det formål å kartlegge dypvannsdeponiet ved Malmøykalven ved hjelp av akustiske metoder (sonar og seismikk) og kjerneprøvetaking.
Vil du følge med på hvordan forskning påvirker miljøpolitikken i Europa? EU-kommisjonen har startet en nyhetstjeneste som gjør det enkelt for deg å se hva som skjer.
Jeg har vært i Birzai i Litauen, et område hvor det finnes det ca. 2000 synkehull (sinkholes). Hvordan oppstår disse?
Hvordan ble ravinene ved Mona-området ved Mysen dannet?
- Dette er vår generasjon sin moglegheit til å løyse klimagåta, seier professor Øystein Hov, leiar i den norske Polarårskomiteen. Regjeringa gjer framlegg om å løyve 80 millionar kroner til polarforsking på statsbudsjettet for 2007.
Et vogntog med 3600 meter borekjerner fra Russlands grunnfjell skal losses og lagres ved Norges geologiske undersøkelse (NGU) i Trondheim.
NGU har fått tilbakemeldinger på en nyhetsartikkel publisert på www.ngu.no og www.forskning.no den 22. mai, og vi ønsker derfor å komme med en presisering.
HYLLESTAD: Hyllestad i Sogn var først ute med kvernsteinsdrift her i landet. Samtidig avslører sunkne båtlaster langs vestlandskysten at handelen og eksporten av kvernstein var betydelig i middelalderen.
Finnes det beregninger som viser temperaturen under jordoverflaten forskjellige steder i landet, og til forskjellige årstider?
Hvor i Trøndelag finnes det stalagmitthuler med stalagmitter på minst 1 meter?
Stor aktivitet i jordskorpa som følge av erosjon etter istidene er den trolige årsaken til det store jordskjelvet ved Svalbard natt til 21. februar. Skjelvet målte 6,2 på Richters skala og er det kraftigste som er registrert i Norge.
De siste store brikkene i puslespillet om dannelsen av Norskehavet legges i disse dager. Dyphavet utenfor den norske kontinentalskråningen er lite kjent sammenlignet med kontinentalsokkelen innenfor.
Er det knyttet typiske landformer til ulike klimasoner?
Norges geologiske undersøkelse (NGU) skal undersøke om det er mulig å bruke sonar til å beregne volumet av de dumpede sedimentene i dypvannsdeponiet ved Malmøykalven i Oslofjorden.
En omfattende malmdatabase som dekker Skandinavia og deler av Russland er nå tilgjengelig på nett. - Et strategisk verktøy for leting etter og utvinning av mineralressurser, mener forskerne.
28.000 nye skredhendelser og et nytt kartinnsyn på Skrednett: pilotversjon av den nye skreddatabasen er nå tilgjengelig.
Samferdselsminister Liv Signe Navarsete har nå fått rapporten om raset i Hanekleivtunnelen på E18. En undersøkelsesgruppe har vurdert årsakene til raset og foreslår åtte konkrete forbedringstiltak i fremtidige tunnelprosjekter.
I gjennomsnitt bruker hver innbygger i Norge ni tonn grus og pukk hvert år. Forbruket i Norge økte litt i fjor. Det ble eksportert mer grus og pukk enn tidligere år.
Hva er egentlig forskjellen på gneis og granitt?
Er det spesielle bergarter som gir radonfare? Tilhører larvikitt en av disse?
Betong som skal være hvit er ofte blandet med noe som heter lysit. Hvilken bergart er dette?
Berggrunnskartet som dekker hele Oslofeltet er nå utgitt i 1:250 000 skala. Allerede i sin foreløpige utgave har Oslofeltkartet vært en av NGUs bestselgere. Nå er det ferdigstilt, trykket og lansert under verdenskongressen i geologi.
TOLOKONKA, Russland: Forskerne graver i gammel sjøbunn på den vestlige bredden av det som en gang var en 700-800 kilometer lang innsjø langs 62. breddegrad i Russland.
Tidligere adm. direktør ved NGU, professor Knut Sigurdsøn Heier, døde den 14. september i en alder av 79 år. Knut Heier hadde en stor betydning for utviklingen av norsk geofag.
MAREANO-prosjektet, med NGU, Havforskningsinstituttet og Statens kartverk Sjø som viktigste aktører, er nå offisielt en del av av FNs internasjonale år for planeten Jorden.
Nye prøver av uberørte sedimenter på sjøbunnen skal avdekke mulig forurensing fra organiske miljøgifter, tungmetaller og radioaktivitet på Tromsøflaket. Arbeidet er et ledd i den omfattende havbunnskartleggingen i Mareano-prosjektet.
Det sies ofte at fjordene i Nord-Norge ikke er ekte fjorder, men havarmer. Hva er forskjellen i dannelsesmåte mellom disse fjordene og f.eks. Sognefjorden?
KOMI, nordlige Russland: De astronomiske faktorene, som jordbanens form og jordaksens helning og rotasjon, varierer. Det fører til endringer i mengden sollys som når jordoverflaten. Istider er ett av svarene på disse omstendighetene.
Forskerne Jochen Knies og Suzanne McEnroe er begge hedret med NGUs pris for beste vitenskapelige artikkel i 2007. Utdelingen skjedde under den årlige julelunsjen ved NGU.
NGU har brukt sommeren til å fly over Barentshavet med avansert magnetisk måleutstyr. Data om jordens magnetfelt vil bidra til å forstå geologien og varmeproduksjonen under havbunnen. Det kan gi viktig informasjon om petroleumspotensialet i området.
Hvorfor kommer det ny stein i potetåkeren min hvert år?
Hva er forskjellen på en fjord og en dal?
Er det registrert marin leire i Rogaland?
Ny kartlegging av flere strandvoller på nordkysten av Grønland tyder på at polisen i Nordishavet var kraftig redusert for 6-7000 år siden. I perioder kan Polhavet mer eller mindre ha vært isfritt.
Et nytt, omfattende forskningsprosjekt ledet av forsker Eiliv Larsen ved NGU, ble denne uka presentert som et av tre norske faneprosjekter i det internasjonale polaråret (IPY). Polaråret tar til 1. mars.
Hva har forårsaket de skråstilte skiferformasjonene som ses ved Løvøy og Varnestangen ved Horten?
Hva er det som gjør et ras av et slikt størrelsesomfang som Storeggaraset utenfor Mørekysten mulig?

Pages