8 results
Brev: 2868/70G Beskjedne mengder vann (100-200 l/t) trenges til installasjoner. Kloakk må disponeres slik at den ikke kan forurense grunnvannet. Rasegalvarre: Bergarten er en sericitt-kvartsitt. Rikelige mengder vann må kunne forventes til relativt dypt hull, minst 70-80 m. Loddrett boring ble tilrådet på anvist sted. Iskuras: Bergarten er kvartsitt som gir godt håp om tilstrekkelig vann til dypt boreull. Boring skrå 75o retning N380 mot NNV ble anvist.
Brev: 521/70G En vurdering gjøres av mulighetene for å kunne forsyne Bidjovagge gruver med grunnvann. Det foreslås et program for å teste modell som lanseres. Det holdes for mulig at gruvene vil kunne forsynes med geunnvann forutsatt at det bores over et relativt stort område.
I forbindelse med undersøkelser etter industrielle mineraler og bygningsstein i Finnmark fylke ble det foretatt prøvetaking av fast fjell og løsavleiringer til vegtilslagsmateriale. Fra før hadde man svært få data av tilslagsmateriale innen fylket. Vegvesenet har hittil ikke benyttet nedknust fast fjell som tilslagsmateriale, men med den utbygging som forestår i årene fremover må de basere seg på det. Prøvetakingen ble basert på fast fjell til faste vegdekker (19 prøver).
Etter oppdrag fra A/S Folldal Verk utførte NGU sommeren 1970 en geokjemisk bekkesedimentundersøkelse i et ca. 500 km2 stort område syd for Repparfjord i Finmark. Prøvene ble analysert på syreløselig Cu, Ni, Zn, Pb og lettløselig Cu. Rapporten beskriver gjennomføringen og de geokjemiske resultatene av undersøkelsen.
Brev: 1124/70G En vurdering blir gitt av hva en bør gjøre for å skaffe grunnvann til Bidjovagge på den mest regningssvarende måte.
Den foreliggende rapport er en sammenfatning av prospekteringsarbeidet som fant sted i Kautokeinodistriktet hovedsakelig i årene 1959 - 1961 og 1964 - 1967. Resultatene av undersøkelsene er tidligere fremlagt i over 20 særrapporter. Den sammenfattende rapport kan ikke erstatte særrapportene.
Etablering av 2 stk 4" rørbrønner for Kautokeino vannverk.
Brev: 855/70G Hovedproblemet med grunnvannsforsyning til Bidjovagge er begrenset tilgang på nedbørsfelt som infiltrerer grunnen med vann som vil kunne tas ut igjen som grunnvann. Her foreslås oppdemning av overflatevann for å øke infiltrasjons- området og intensivere infiltrasjonen i området Bidjovagge. Den oppsprukne vestlige antiklinalen vil kunne føre vannet fra oppdemmet sjø i nord, til borebrønner i syd. Det forelås et undersøkelsesprogram.