12 results
Vurdering av vannforsyninger til A. Mieron 589 7669 B. Hemmugiedde 597 7675 C. Masi 604 7706
Antall profilkilometer 9060. Profilavstand 1000 og 2000 meter. Oppdraget inngår som del av den flymagnetiske kartplan for Norge. Målingene utført 1969. Prosjektleder H. Håbrekke.
Ved slingrammålinger våren 1963 (GM Rapport 503 B) ble det funnet flere sterkt ledende soner i Ucca - Vuovdas. Formålet med foreliggende undersøkelse var å se nøyere på disse soner. Området er tildels sterkt overdekket. Det ble gravet 4 røskegrøfter på de fastlagte ledende soner slik at det kunne foretas undersøkelser av fast fjell og samtidig tas prøver av morenedekket. Ellers ble det foretatt geologisk kartlegging av de blotninger som forekommer i feltet.
Resultatene av tidligere undersøkelser i Ucca - Vouvdas fremgår av rapportene 503 B, 510 C og 548 D. Som kartgrunnlag ved moreneundersøkelsene ble benyttet plansje 01 (slingramkartet) i rapport 548 D. Det ble tatt 530 moreneprøver som ble analysert på kobber.
NGU har tidligere foretatt boringer i feltet, jfr. rapportene nr. 636 og 709. Boringene er et ledd i de malmundersøkelser som NGU foretar i Repparfjord for A/S National Industri, Drammen. Det ble boret tilsammen 3.619,30 meter fordelt på 27 hull. Resultatene av boringene er lagt fram i NGU Rapport nr. 808. Borhullenes plassering er referert til et nett som ble brukt ved NGU's geofysiske målinger.
Etter oppdrag fra A/S National Industri har Norges geologiske undersøkelse i årene 1964 - 1968 gjennomført undersøkelser av malmforekomstene i Repparfjord. Undersøkelsesprogrammet har omfattet geofysikk og geokjemisk prospektering, geologisk kartlegging og diamantboringer. Den geofysisk og geokjemiske pros- pekteringen samt diamantboringsprogrammet ble fullført i 1967.
Honningsvåg vannverk, foreløpig vurdering av lekkasje gjennom fjellgrunn. Anvisning av boreplasser i fjell for grunnvannsforsyning til Repvåg.
Rapporten inneholder en oversikt over kjente forekomster i Finnmark. Dette gjelder ikke-metalliske råstoffer. Fylkets ressurser når det gjelder kvarts, feltspat og glimmer begrenser seg til Seiland-området. Når det gjelder dolo- mitt, har man ved Porsangerfjorden en meget stor forekomst av utmerket kval- itet. Varangerhalvøya har lovende kvartsittdrag som bør undersøkes nærmere. For lite er kjent om Finnmarks ressurser når det gjelder olivin, serpentin, kleberstein og talk.
Vurdering av grunnvannsmuligheter til Kautokeino tettsted.
Vurdering av ulike alternativer for vannforsyning til Kautokeino Turisthotell.
Følgende rapporter over tidligere undersøkelser er aktuelle: GM Rapport nr. 314 A Blokkleting. GM Rapport nr. 503 B Slingrammålinger, magnetiske målinger. GM Rapport nr. 510 C Geologisk kartlegging, røsking, prøvetaking. Foreliggende rapport meddeler resultater fra diamantboring av 4 hull (samlet lengde 260 meter), supplerende slingrammålinger og magnetiske målinger, samt moreneundersøkelser/mikroblokkleting.
Undersøkelsene i 1967 danner avslutningen på de arbeidene som ble innledet i 1964 og fortsatte i 1965 og 1966, kfr. rapportene nr. 548 A, 620 A og 697. Det ble utført slingrammålinger, geologiske undersøkelser samt prøvetaking av morene i 17 - 18 lokaliteter. Rapport 756 A med bilag omfatter 2 bind. Av de nesten 60 lokaliteter som er undersøkt siden 1964, er det bare et par som synes å fortjene ytterligere oppfølging. Se forøvrig NGU Rapport nr.