Content type

Topic

Year published

1741 results
Tilgang på rent og klart drikkevann fra brønner er avhengig av riktig plassering og brønnutforming. De vanligste problemer er knyttet til innlekkasjer av vann nær bakkenivået.
Petroleumsindustrien skal dele data med Mareano-programmet. Områder som kartlegges i olje- og gassvirksomheten kan dermed gi viktige bidrag til Mareanos arbeid i norske havområder.
Ved elva Sanddøla i Grong kommune i Trøndelag finner vi en flott dødisgrop.
NGU presenterer nye resultater for kjemisk analyse av organisk jord/humus fra 454 lokaliteter i den sørlige delen av Trøndelag.
Velkommen til syv digitale møter om å formidle den geologiske arven, slik at du kan gi dine besøkende det lille ekstra i din kommunikasjon.
I denne saken har vi samlet noen spørsmål og svar som kom inn under de ulike foredragene på NGU-dagen.
Hvor kan man finne oversikt over gamle gruver i Norge?
Et vulkanutbrudd lukket utløpet til en liten innsjø og stengte inne den vandrende fiskearten arktisk røye. Der har den nå overlevd i nesten 300 år.
I dag ser vi på en rest av gammel gruvehistorie i Orkland kommune i Trøndelag.
I tre områder langs norskekysten kartlegger vi sjøbunnen helt inn til fjæresteinene.
Grunnvannsbrønner i løsmasser gir normalt de største vannmengdene, men krever ofte grunnvannsundersøkelser i forkant for å finne en egnet lokalitet og vurderinger hvordan vannuttaket påvirker omgivelsene.
Å dekke tak med vegetasjon bidrar ikke bare til renere luft i urbane strøk, men kan også redusere flom og overvann under stadig hyppigere ekstremvær.
Grunnvann kan tas ut gjennom borebrønner i fjell og løsmasser. Det bores anslagsvis 8 000 brønner årlig i Norge. I dag brukes cirka 40% av brønnene til vannforsyning, mens cirka 60% er energibrønner.
Et grunnvannsverk er et vannforsyningssystem som leverer drikkevann fra grunnvannet til mer enn en enkelt bolig eller fritidsbolig. Grunnvannsverk består normalt av vanntilsigsområde, råvannskilde, vannbehandlingsanlegg og distribusjonssystem.
Boreslam er en væske for å stabilisere brønnen under boring, og som hovedsakelig består av vann og leirpartikler. En rekke tilsetningsstoffer brukes for å oppnå gode smøre- og flyteegenskaper.
Hydrogeologi inngår i studieprogrammet «Miljøgeologi» ved Universitetet i Oslo.
Farstadsanden finner du i Hustadvika kommune i Møre og Romsdal.
Datasett er grunnlaget for våre karttjenester og kartinnsyn.
Norges geologiske undersøkelse (NGU) har lagt en ny mellomlederkabal. I alt 11 nye seksjonsledere, åtte kvinner og tre menn, er fast ansatt. Sju av de nye mellomledere kommer fra institusjonen selv, mens fire er eksterne.
En del stoffer og organismer i vann kan ha helsemessig betydning, og vil ikke kunne oppdages i vannet uten at det blir analysert. Det finnes flere laboratorier i Norge som analyserer vann.
Omlag 15 % av fjellbrønner i Norge har høyere konsentrasjon av radon i vannet enn den anbefalte tiltaksgrensen på 500 becquerel per liter. Det finnes enkle tiltak for å redusere radonkonsentrasjon fra vann.
Formålet med drikkevannsforskriften er å beskytte menneskers helse.
Bli med til Fjord kommune på Sunnmøre, og til juvet som er oppkalt etter bruderøveren Gudbrand…
Leting etter gull er en morsom og spennende hobby for mange. Den følelsen du har når du tror du har funnet gull kan også overgå det meste.
Bittesmå gamle fiskebein ble til en tidsmaskin som spant seg tilbake hele 13.000 år. Her er en historie om trepigget stingsild, geologisk feltarbeid og evolusjonsbiologi.
Åpningen av Knipovichryggen helt nord i Norskehavet skjedde mye senere enn vi hittil har trodd. Flymagnetiske data forandrer denne geologiske historien i Arktis.
Rundt 500 deltakere var med på det heldigitale og gratis arrangementet NGU-dagen 2021. NGU-dagen 2021 handlet om "Smart bruk av geologi i samfunnet".
Bli med til Bjørnafjorden i Vestland fylke. Her finner du rester av en vulkansk havbunnsskorpe.
Ellen M. O. Sigmond (85) er kåret til en av Norges 100 mest inspirerende kvinner. En av nestorene i norsk berggrunnsgeologi blir betegnet som en rollemodell for unge kvinner.
Brønndatabasen i Norge inneholder nå opplysninger om hele 50.000 vann- og energibrønner. Norges geologiske undersøkelse (NGU) foreslår at samtlige brønnborere blir sertifisert.
Her finner du en liste over brosjyrer fra Norges geologiske undersøkelse. Listen omfatter både faglige brosjyrer og brosjyrer som presenterer NGUs virksomhet.
Preikestolen finner vi i Strand kommune i Rogaland.
Her er NGUs serie med geologiske steder vel verdt et besøk.
Både sjeldne og vanlige geotoper kan være truet. De kan være rødlistet, og noen av dem er prioriterte naturtyper. Slike lokaliteter kan verdivurderes. 
Strenge smittevernreglar og gode risikovurderingar har gjort det mogleg å gjennomføre alle Mareano-tokt som planlagt det siste året.
Karttjenesten InSAR Norge er nå oppdatert med nye data for 2020 og flere historiske datasett.
Skred er naturhendelsen i Norge som har krevd flest liv og har forårsaket store økonomiske tap. Dette henger sammen med vårt spesielle landskap og vår geologiske historie.
Skråninger brattere enn ca 25-30 ° kan være utsatt for ulike typer skred. NGU jobber med forskning og kartlegging av steinsprang og jord-og flomskredprosesser i bratt terreng.
Først av alt er geologien. Geologi handler om ressurser og risiko, om naturmangfold, infrastruktur og samfunnsutvikling.
Jordas historie gjennom 4,6 milliardar år spenner frå Jordas danning, gjennom byrjinga av kontinentaldrift til dei mange aktive geologiske prosessar i dag.

Pages