10 results
I september 1982 og mai 1983 utførte NGU refleksjonsseismiske målinger i Drammensfjorden. Det er utført kartlegging av mektigheter og hovedtyper av sjøbunnsavsetninger i fjordområdene Drammen-Svelvik og Svelvik-Rødtangen. Den marinegeologiske undersøkelsen ble utført som et supplement til NGU - NGIs kartlegging av kvartærgeologi og skredfare på land i Drammensområdet.
I forbindelse med prosjektet "Geofysikk i vannprospektering fra sprekksoner i fjell" ble det utført IP, ledningsevne, SP, VLF og magnetiske målinger over sprekkesoner ved Torvet, Nesodden kommune og ved Vivestad, Ramnes kom- mune. Hensikten var å kartlegge sprekkesonenes beliggenhet samt finne de mest aktuelle borplassene med henblikk på vanngivingskapasitet. Målingene gav interessante VLF- og ledningsevneanomalier, og utfra måledata er det anvist borhull.
Uttak av mulige borplasser for vannforsyning til småbruk. Tidligere boring har vært mislykket. Forekomstnavn og -koordinater: Glennerønningen 799 565
Det er gitt en kortfattet framstilling av 1) prosjektets forhistorie og etablering, 2) datainnsamling, og 3) hovedresultater til nå. Rapporten konkluderer med at prosjektet bør fortsette, og gir forslag til planer framover. I vedlegg finnes ajourførte lister (pr. 84.07.01) over prosjektets rapporter, publikasjoner og foredrag.
NGU fikk oppdrag av Elkem Rockwool å finne leirforekomster egnet til fremstilling av steinull i rimelig nærhet av fabrikken i Larvik De undersøkte områdene er beskrevet som felt fra A-J. Alle feltene er systematisk oppboret og prøvetatt. Boringene er utført med 2" skovelbor og stempelprøvetaker. Det ble ialt boret 46 hull og tatt 128 prøver. Det ble utført 122 kornstørrelsesanalyser, 121 analyser av vanninnhold og 8 kjemiske analyser.
Prøvemateriale til denne kartleggingen består av aktive og uorganiske bekkesedimenter, innsamlet fra 136 lokaliteter i Vestfold fylke. Prøvestedene ble markert på kart i målestokk 1:50 000 og koordinatfestet i UTM-nettet (sone 32). Analyseresultatene presenteres som edb-tegnede kart i A4-format (målestokk ca. 1:613 000). Alle data er lagret på magnetbånd ved NGU.
I forbindelse med mulig utnyttelse av leire til steinullproduksjon i Larvik- området er lokaliteter prøvetatt og vurdert ved en forundersøkelse. Det er utført kornfordelingsanalyser, kjemiske analyser og mineralogiske analyser. Området ved Hedrum kirke innenfor Raet og ved Grøtting bør undersøkes nærmere.