7 results
Det var ønsket grunnvannsforsyning til 6 planlagte boliger. Bergarten er Ekerittporfyr. Boreplass ble tatt ut.
Pensjonatet forsynes med vann fra en bekk. Ledningen må skiftes, og det ønskes vurdert om grunnvann er et alternativ. Boring like ved Pensjonatet frarådes, men boreplass i en markert sprekksone ble anbefalt. Grunnvann fra en sandforekomst bør vurderes nærmere.
Det var ønsket grunnvann til gardsbruk. Bergarten er Drammensgranitt. Bore- plass ble tatt ut.
Det var ønsket grunnvannsforsyning til et gårdsbruk. Bergarten i området er Drammens granitt. Boreplass ble tatt ut.
Det var ønsket grunnvannsforsyning til ett eller flere landsteder. Bergarten er syenitt. Boreplass ble tatt ut.
Kommunens vannforsyning baserer seg på borebrønner i Sukke-området. Nye boreplasser ble tatt ut. Bergarten er rombeporfyr.