2 results
Rapporten, som er et diplomarbeid i malmgeologi ved NTH, beskriver forsøk på å finne geologiske årsaker til forskjeller i magnetisk anomalimønster over basaltene i Oslofeltet. Det er utført in situ susceptibilitetsmålinger og susceptibilitet og remanens er målt på retningsorienterte prøver.
I forbindelse med kommunens generalplan ønsket en å få vurdert mulighetene for grunnvannsforsyning 5 steder i kommunen. Steder for brønnboring i fjell ble tatt ut.