7 results
Ødegården rutilforekomst utgjør en langstrakt sone av rutilførende skapolitt- hornblende bergart (ødegårditt) som gjennomsettes av opptil 1 m mektige ganger av en flagopitt - enstatitt - apatitt bergart. Forekomsten er 100-150 m bred, steiltstående og minst 1200 m lang. Rutilgehalten varierer stort sett i området 1-4%; den delen av forekomsten som ligger nærmest Ødegården synes å ha noe høy- ere gehalt (2-4% rutil) enn de mindre de midtre og sydvestlige deler (1-3% rutil).
The conglomerates of the Sel Group, Otta-Vågå area, Central Norway: an example of a terrrane-linking successionR. Bøe, B.A. Sturt, D.M.
Det er foretatt grunnvannsundersøkelser innen fem områder i Notodden kommune. Formålet med undersøkelsen er å klarlegge vannkvalitet og vannmengde med tanke på utnyttelse av grunnvann for kommunal vannforsyning. Undersøkelsen gir grunnlag for følgende konklusjoner: Hovedvannkilde Notodden sentrum: Det konkluderes med at området Høymyr/Kloumannsjøen kan være egnet for etablering av et grunnvannsverk for Notodden sentrum.
Det er foretatt grunnvannsundersøkelser innen to områder i Nome kommune. Formålet med undersøkelsene er å klarlegge vannkvalitet og vannmengde med tanke på utnyttelse av grunnvann for kommunal vannforsyning. Undersøkelsen gir grunnlag for følgende konklusjoner : Stormo: Det konkluderes med at en i nivå med elva langs hele østsiden av Stormo-terrassen finner finsandrike, komprimerte og tette løsmasser.
I Skagerrak innenfor kartblad Arendal er det gjort beregninger av dypet til magnetisk basement og gravimetrisk modellering langs en profil loddrett på kysten. Datagrunnlaget er NGUs databaser for gravimetri og aeromagnetiske målinger. To nedsenkninger i basement med dyp på ca. 3000-4000 m er påvist med en mellomliggende ca. 1000 m dyp oppvelving. Gropene er fylt med lette sedimentære bergarter.
Det er foretatt grunnvannsundersøkelser innen fire områder i Kviteseid kommune Formålet med undersøkelsene er å klarlegge vannkvalitet og vannmengde med tanke på utnyttelse av grunnvann for kommunal vannforsyning. Undersøkelsen gir grunnlag for følgende konklusjoner: Kviteseid sentrum: Det konkluderes med at området Øyan kan være egnet for etablering av et grunnvannsverk for Kviteseid sentrum. Uttagbar vannmengde synes å være tilstrekkelig for å dekke det angitte vannbehov (10l/s).