7 results
Rapport på terrengobservasjoner og geologisk tolkning anslås forekomsten å inneholde i størrelsesorden 0,4 mill. fm3 sand/grus (ca. 0,7 mill. tonn utlastet). Vi har foreslått videre undersøkelser for sikker volumbestemmelse. Sand/grus er hovedsakelig i kornstørrelsesområdet 0-10 mm, med forholdsvis store variasjoner i middelkornstørrelse og korngradering.
Geology and metamorphic evolution of the Roan area, Vestranden, Western Gneiss Region, Central Norwegian Caledonides.Charlotte MøllerPage(s): 1-31
Grus- og Pukkregisteret gir en oversikt over viktige sand-, grus- og pukkfore- komster. Registeret skal være et hjelpemiddel til å oppnå en samfunnsnyttig forvaltning av denne type byggeråstoffer. I Strand kommune er det tidligere utført løsmassekartlegging med oppfølgende sand- og grusundersøkelser (NGU-rapport nr. 85.185). Registeret bygger på dette arbeidet. Totalt er det registrert 15 sand- og grusforekomster i kommunen. De kjente ressursene er beregnet til 35 mill. m3.
NGU har utført regionale refleksjonsseismiske undersøkelser i Karmsundet, Botnfjorden og Kvitsøyfjorden som skal danne grunnlag for samferdselsplan- legging, spesielt med tanke på faste veiforbindelser. Resultatene er presen- tert i form av tolkede refleksjonsseismiske profiler og sedimentmektighets- kart. I Karmsundet er totalt dyp til fjell minst i delområdene I, II, III, VII og VIII. Det er i disse områdene ikke registrert større totale dyp til fjell enn 150 m.
Landskogtakseringen har i årene 1980-82 tatt i alt 801 prøver av humus- sjiktet i skogjord i fylkene Hordaland og Rogaland. Prøvene er etter hvert sendt til NGU for videre bearbeiding. Her er prøvene tørket, knust, splittet og analysert med plasmaspektrometer på 29 grunnstoffer. Standard analyse- rekkefølge ved NGU er Si, Al, Fe, Ti, Mg, Ca, Na, K, Mn, P, Cu, Zn, Pb, Ni, Co, V, Mo, Cd, Cr, Zr, Ag, B, Be, Li, Sc, Ce, La.