7 results
Prøvet dypsnitt i 8 - 10 punkter, prøvetatt i to. Uttak av større grunnvannsmengder kan ikke påregnes i området.
Vannbehovet er anslått til ca. 4000 l/min. Foreslått dypsnitt- undersøkelser i dynesand.
641 bekkesedimenter ble samlet inn av Elkem-Spigerverket A/S i 1965 i et 92 kv.kilom. stort område vest for Sirdalsvatnet. På materialet ble det gjort kolorimetrisk Mo-analyse på NGU. Prøvene ble i 1978 reanalysert på elementene Mo, Cu og Zn ved NGU. Resultatet ble et anomalt Mo-område ved Sandsmork, i et område hvor det ligger flere kjente molybdenskjerp. Cu og Zn gir en rekke små anomalier spredt i hele det prøvetatte området.