5 results
Forundersøkelser for fellesvannverk, antatt behov Forsand ca. 250 l/min. og Helle ca. 150 l/min. Utprøvet 2 pkt. ved eksist. vannkilde (brønn i grustak) for Forsand, god kapasitet på akviferen, saltvannsfare. Pkt. i Åsendalen viste ugunstige forhold. Ekst. brønn anbef. forsterket med vann fra prøvespissen & høydebasseng. I Helle boret to punkter, ugunstig pga. stein. Anbef. nye undersøkelser, men i betraktning av lite behov foreslås gravet brønn eller horisontal rørbrønn m/ masseskifte.
Beskrivelsen finnes på kartet.
Innhold: 1. Forside, oversiktskart 2. Forord 3. Innholdsfortegnelse 4. Innledning. Målsetting for arbeidet 5. Forslag til arbeidsprogram 6. Modellplanen 7. Registreringer av forekomstene 8. Undersøkelse av hvilke uttak som er foretatt 9. Betydning i fylkessammenheng 10. Antall arbeidsplasser innen sanddriften og forventet utvikling 11. Formelle styringsmuligheter 12. Vurdering av de forskjellige samfunnsmessige forhold og ingressekonflikter i de enkelte områder 13. Konklusjon - oppsummering