4 results
Antall profilkilometer 5550. Profilavstand 500 meter. Oppdraget inngår som del av den flymagnetiske kartplan for Norge. Det ble også utført radiometriske målinger. Målingene utført 1969. Prosjektleder H. Håbrekke.
Hensikten med oppdraget var å finne en egnet forekomst av hvit anorthositt for eventuell pukkverksdrift til vegformål. Området ble befart og prøver ble tatt for fallprøveanalyse. Områdene bør undersøkes nærmere.
Oppgaven var å foreta geologiske undersøkelser av Elkem's eiendommer i indre del av Lysefjorden. En skulle legge vekt på registrering av nyttbare mineraler eller malmer. Bergartene rundt Lysebotn er granitter og migmatitter som er vanlige i det Sørvest-norske grunnfjell. Bortsett fra mineralet Xenotin som forekommer i meget små mengder i migmatittgranittene, finnes det ingen sjeldne mineraler i bergartene. Rapporten er vedlagt et geologisk kart i målestokk 1: 50 000 samt 22 fotografier.
Rapporten inneholder beskrivelse av ingeniørgeologiske og geologiske undersøkelser utført i 1969 med en beskrivelse også av tidligere utførte undersøkelser. Det er utført regionalgeologiske undersøkelser og detaljgeologiske undersøkelser med diamantboringer. Rapporten inneholder kart med geologiske data og beskrivelse av diamantborkjerner.