12 results
Vurdering av grunnvannsforsyning til 1. Bybrua, 2. Området ved Brenna gård, 3. Ringsjøen, Snertingdal og 4. Biristrand.
Grunnvannsforsyning fra løsmasser.
Brev: 3037/69G Boligfelt med 60 leiligheter trenger 2000 l/t. Dette anses det mulig å oppnå ved fjellboringer i åssiden ovenfor "Prestegårdsteigen", som kommunen har planlagt til formålet. Men det er vanskelig å finne optimale borestadier p.g.a. stor overdekning av morene, så sjansen for vannboring er større enn vanlig.
- NGU skulle ta på seg en geologisk kartlegging med sikte på utarbeidelse av et generelt geologisk og tektonisk oversiktskart i målestokk 1:100 000. - Tidligere geologiske materiale ble innsamlet, og supplert med feltarbeid.
NGU Rapport nr. 817 B beskriver resultater av befaringer i Bråtådalen, ved Ottavatn og ved Heillstuguvatn. Det var tidligere utført seismiske undersøkelser i disse områdene. Forut for de seismiske målinger ved Ottavatn var det gjort fototolkninger av terrenget, jfr. NGU Rapport nr. 777 A. Se ellers rapportene nr. 817, 817 A og 817 C.
Som et ledd i blyprosjektets undersøkelser 1969 er det foretatt fotogeologiske tolkninger av flybilder over et område nord for Lillehammer.
Grunnvann fra løsmasse.
The purpose of the work, dealt with in this paper, was to make an areial-photogeological interpretation of an area covered by the map 1817 II, North from Lillehammer, checking and completion in the field afterwards. The meaning of the photointerpretation was: 1. to find an explanation for the existens of a field with airborne electromagnetic anomalies. 2. to indicate some profiles for additional "slingram" measurements. The whole is incorporated in the "Blyprosjektet 1969".
Vurdering av grunnvannsmuligheter for turistsentra i Sør-Gudbrandsdalen.
Medarbeidere har vært: Arild Palmstrøm, Maarten Schrøder, Bouke K. Zwaan, Ruth C. Sørbye. Arbeidet skulle starte med innsamling av det geologiske materiale som allerede forelå. Ut fra disse data skulle det utarbeides et geologisk kart og skrives en rapport. Deretter skulle det foretas kontroll- og supplerende arbeider i feltet. Resultatene av innsamlingsarbeidet er beskrevet i NGU rapport nr. 817.
Skiferdriften i Østre Slidre har foregått i undre del av en 40 - 50 meter mektig fyllittskifersone. Formålet med boringene var å undersøke denne sone videre. Det ble boret 3 hull av samlet lengde 276,00 meter. Borhullenes plassering fremgår av et profil som er vedlagt raporten. Det ligger flere skiferbrudd i Slidre og en har ikke fastlagt nøyere hvor det ble boret.
Oppdraget gikk ut på å undersøke bergartene i nærheten av Raudalsdammen og Vassenden i forbindelse med masseuttak til fyllingsdammene ved Raudalsvann og Høydalsvann. Videre skulle det finnes brukbare filtermasser i dalen nedenfor Raudalsdammen. Tilslutt skulle det foretas en kort befaring til Sprangdalen for å vurdere noen elveavsetninger og morenerygger i forbindelse med filter- og tetningsmasser til en fyllingsdam ved Styggevann.