Content type

Publication type

Publication series

Downloadable

Year published

County

622 results
Denne rapporten er laget på grunnlag av arbeid som er utført i samarbeid med Norges geologiske undersøkelse og Buskerud, Telemark og Vestfold fylkeskommuner v/Regiongeologen. Samarbeidet har omfattet kartlegging, prøvetaking og sonderinger i Buskerud, Telemark og Vestfold. Noen utvalgte områder er kartlagt mer i detalj enn andre. I denne rapporten beskrives situasjonen for byggeråstoffer i Drammensregionen og samtidig gis noen anbefalinger for videre arbeid.
Rapporten oppsummerer arbeid og resultater av geologiske undersøkelser knyttet til byggeråstoffer (sand, grus, pukk og naturstein) i Buskerud gjennom samarbeid mellom NGU og Regiongeologen for Buskerud, Telemark og Vestfold fylkeskommuner. I NGUs Grus- og pukkdatabase er totalt 437 Sand- og grusforekomster registrert i Buskerud fylke. Av disse har 308 forekomster blitt vurdert i forhold til betydning, og 5 av disse har fått nasjonal betydning.
Anvisning av borested for vannforsyning til gårdsbruk og jordbruksvanning.
Anvisning av borested for vannforsyning til foreningshytte.
Anvisning av borested for vannforsyning til bolig.
Anvisning av alternative boresteder for vannforsyning til jordbruksvanning, gårdsbruk.
Anvisning av borested for vannforsyning til Enger vannverk. Videre an- befalinger om utbedring av naturlig kilde.
Anvisning av alternative borested for vannforsyning til jordbruksvanning.
Anvisning av borested for vannforsyning til hyttefelt.
Sonderboringer til 18 og 10 m i leire uten mulighet for grunnvannsuttak, Hyggen.
Det var ønsket grunnvannsforsyning til endel hytter. Bergarten er gabbro. Brønnboring ble frarådet. Det ble anbefalt å utnytte en kilde i området.
Anvisning av borested for vannforsyning til to boliger.
På eiendommen var en gammel brønn blitt drenert av kraftverkstunnel. Bore- brønnen til 120 m ga bare 10 l/t boret i område som er sterkt påvirket av tunnel. Bergarten er forholdsvis grovkornet gneisgranitt. Ny boreplass ble tatt ut.
Det var ønsket ny vannkilde til rekonvalesenthjem og gårdsbruk, etter at kraftsverkstunnel hadde drenert eksisterende borebrønn i fjell. Det ble anbefalt å utnytte grunnvann fra løsmasser, da det var gravet prøve- brønner til 5 meters dyp.
Anvisning av boresteder for vannforsyning til hytter.
Anvisning av boresteder for vannforsyning til jordbruksvanning. Før boring anbefales løsmassene utprøvet ved sonderboring.
Rapporten summerer opp mål og produkter av berggrunnskatlegging prosjektet i Kongsberg-Modum-Hønefoss området, som ble utført på NGU mellom 2010 og 2018.
Det var ønsket grunnvannsforsyning til en enebolig. Boring ble frarådet. Bergart hornblendeskifer.
Det var ønsket vann til et gårdsbruk. Boreplass ble tatt ut. Bergart er gneis med noe pegmatitt.
Det var ønsket grunnvannsforsyning til en familie. Bergarten er finkornet, glimmerrik gneisgranitt. Boreplass ble tatt ut.
Anvisning av borested for vannforsyning til gårdsbruk.
Det var ønsket grunnvannsforsyning til et gardsbruk og en planlagt villa. Bergarten er finkornet glimmer gneis. Boreplass ble tatt ut.
Det var ønsket grunnvannsforsyning til 2 planlagte villaer. Bergarten i området er finkornet gneis. Boreplass ble tatt ut.
Det var ønsket grunnvannsforsyning til en planlagt enebolig. Bergarten i området er finkornet gneis. Boreplass ble tatt ut.
Det var ønsket grunnvannsforsyning til et gårdsbruk. Brønnboring ble frarådet. Bergart gneisgranitt.
Det var ønsket grunnvannsforsyning til et gardsbruk. Boreplass ble tatt ut. Bergart gneis.
Vurdering av kilder til vannforsyning for planteskole. To rapporter: 11.06 1976 og 27.07 1976
Anvisning av borested for vannforsyning til bebyggelse ved Støa.
Anvisning av borested for vannforsyning til to husholdninger og hagevanning.
Denne rapporten beskriver arbeidet og resultatet av stratigrafiske undersøkelser og dateringer av skredavsetninger i det bebygde området Breidokk i Gol. Rapporten er et supplement til den kvartærgeologiske kartleggingen som NGU gjennomførte i Gol i 2015/16, og er tenkt som et hjelpemiddel for faresonekartleggingen av området som NVE skal gjennomføre i 2017.
Detaljert kvartærgeologisk kart med fokus på skråninger. Se også NGU-rapport 2017.011: "Gol: utvidelse av skredgeologisk kartleggingsarbeid"
Som en del av oppdateringen av de største grusavsetningene i Ringerike kommune har Norges geologiske undersøkelse (NGU) i samarbeid med Svelviksand AS har utført georadarmålinger på der sand- og grusforekomst på Kilemoen i Hønefoss kommune.
Det var ønsket vannforsyning til ca. 30 hytter. Bergarten i området er massiv gneis med mye glimmer. Boring i fjell ble frarådet. Det ble anbefalt å ut- nytte en bekk samt å grave noen brønner.
Det var tidligere boret en brønn til ca. 90 m, helt uten vann. Bergarten er massiv kvartsitt. Det ble frarådet å bore flere brønner, prøv heller å grave en brønn.
Det var ønsket grunnvannsforsyning til et gårdsbruk. Bergarten i området er kvartsitt. Boreplass ble tatt ut.
Det var ønsket grunnvannsforsyning til et gårdsbruk. Bergarten i området er kvartsrik gneis tildels kvartsitt. Boreplass ble tatt ut.
Vurderinger av en fastlagt tunneltrase for overføring av vann i åpen tunnel. Mulige grunnvannsinnslag og forurensningsfare ble vurdert.
Anvisning av borested for vannforsyning til jordbruksvanning.
I alt 7 hytte / boligfelt ble befart med sikte på vannforsyning og vurdering av resipientforhold for ca. 1250 pe. En rekke løsninger tilpasse de naturgitte forhold i feltene er presentert.

Pages