Content type

Publication type

Publication series

Downloadable

Year published

County

620 results
Anvisning av borested for vannforsyning til gårdsbruk.
Det var ønsket grunnvannsforsyning til en familie. Bergarten er finkornet, glimmerrik gneisgranitt. Boreplass ble tatt ut.
Det var ønsket vann til et gårdsbruk. Boreplass ble tatt ut. Bergart er gneis med noe pegmatitt.
Det var ønsket grunnvannsforsyning til en enebolig. Boring ble frarådet. Bergart hornblendeskifer.
Rapporten summerer opp mål og produkter av berggrunnskatlegging prosjektet i Kongsberg-Modum-Hønefoss området, som ble utført på NGU mellom 2010 og 2018.
Anvisning av boresteder for vannforsyning til jordbruksvanning. Før boring anbefales løsmassene utprøvet ved sonderboring.
Anvisning av boresteder for vannforsyning til hytter.
Det var ønsket ny vannkilde til rekonvalesenthjem og gårdsbruk, etter at kraftsverkstunnel hadde drenert eksisterende borebrønn i fjell. Det ble anbefalt å utnytte grunnvann fra løsmasser, da det var gravet prøve- brønner til 5 meters dyp.
På eiendommen var en gammel brønn blitt drenert av kraftverkstunnel. Bore- brønnen til 120 m ga bare 10 l/t boret i område som er sterkt påvirket av tunnel. Bergarten er forholdsvis grovkornet gneisgranitt. Ny boreplass ble tatt ut.
Anvisning av borested for vannforsyning til to boliger.
Det var ønsket grunnvannsforsyning til endel hytter. Bergarten er gabbro. Brønnboring ble frarådet. Det ble anbefalt å utnytte en kilde i området.
Sonderboringer til 18 og 10 m i leire uten mulighet for grunnvannsuttak, Hyggen.
Anvisning av borested for vannforsyning til hyttefelt.
Anvisning av alternative borested for vannforsyning til jordbruksvanning.
Anvisning av borested for vannforsyning til Enger vannverk. Videre an- befalinger om utbedring av naturlig kilde.
Anvisning av alternative boresteder for vannforsyning til jordbruksvanning, gårdsbruk.
Anvisning av borested for vannforsyning til bolig.
Anvisning av borested for vannforsyning til foreningshytte.
Anvisning av borested for vannforsyning til gårdsbruk og jordbruksvanning.

Pages