6 results
Sammnedrag også på engelsk. 28 grunnvannsprøver fra borehull i fast fjell i tre norske berggrunnsprovinser er analysert for 222-radon, uran og thorium, samt en rekke hoved- og spor- elementer. Medianverdier var på 290 Bq/l, 7,6 ug/l og 0,02 ug/l for henholds- vis Rn, U og Th, med maksimumsverdier på 8500 Bq/l, 170 ug/l og 2,2 ug/l. Vanlig foreslåtte drikkevannsgrenser ligger i området 8-1000 Bq/l for radon, og 14-160 ug/l for uran.
The conglomerates of the Sel Group, Otta-Vågå area, Central Norway: an example of a terrrane-linking successionR. Bøe, B.A. Sturt, D.M.
Geologiske undersøkelser ble utført i rosa-grønn porfyrgranitt ved Pålsbu- fjorden for å vurdere bergartens potensiale i natursteinssammenheng. De østlige deler av denne granitten synes å være mest interessant, siden ens- artethet, farge og driftsforhold her er gunstigere enn i området ellers. To lokaliteter er identifisert som spesielt interessante. Disse bør danne grunnlaget for eventuelle videre undersøkelser i området.
Ut mot Begnaelva i randtrinnet Hval på Hallingby er det nedsatt to rørbrønner som er prøvepumpet gjennom en lengre periode, uttak ca. 120m3/t. Vannanalysene er gode, og forekomsten anbefales utbygd som framtidig vannforsyning til Hallingby.
28 grunnvannsprøver er hentet fra borebrønner i fast fjell i Trøndelag, Hvaler og andre deler av Oslofjord. En klar sammenheng mellom mange kjemiske parametre og litologi/geografisk lokalisering er påvist. Parametre som Rn, U, Th, Si, Al, Fe, Na, Cd, Cu, Zn, Cr, V, F, Cl, SO4=, Y, Be, Mo, Bi, La, ledningsevne, Rl, Zr, Pb og B har høyeste konsentrasoner i Iddefjordgranitten ved Hvaler, mens Ca, Mg, Sr, Rb, Cs, pH og alkalitet har høyeste verdier i Trøndelag.
28 samples of groundwater from bedrock boreholes in three distinct Norwegian geological provinces have been taken and analysed for content of 222Rn, U and Th, together with a wide variety of minor and major species. Results are documented in NGU reports 93.121 and 93.126. This resport documents the locations and further details of the sampling points.