2 results
Det var ønsket grunnvann til tettstedene Tuv og Ulsåk. Det ble gitt anbefalinger om å prøve grunnvann fra løsmasser.
Anvisning av boreplasser for grunnvannsforsyning.