3 results
Beskrivelsen finnes på kartet.
Norges geologiske undersøkelse har på oppdrag fra Direktoratet for naturfor- valtning vurdert volum på sand- og grusressursene innen deler av det fore- slåtte Hauerseter naturminne. Vurderingene er basert på tidligere undersøkelser av dette området og generell kunnskap om avsetningens oppbygging på bakgrunn av tilknyttede områder. Det opprinnelige verneforslaget består av delområde 1 og 2 som tilsammen utgjør et areal på henholdsvis 330 daa og 165 daa tilsammen 495 daa.
NGU har etter henvendelse fra Ullensaker kommune utført oppfølgende undersøkelser for å kartlegge utbredelse og volum av sand- og grusavsetningene på Gardermoen. Det har spesielt vært viktig å kartlegge de grove grus- og steinrike delene av avsetningen. I undersøkelsene er det benyttet boremaskin for sondering og prøvetaking. I tillegg er resultatene fra tidligere undersøk- elser sammenstilt og benyttet i konklusjonene. Resultatene viser at de grove massene er mektigst nord i forekomsten.