18 results
Fortrolig til 11.09.2003 Refraksjonsseismiske målinger er utført langs to profiler (P5 og P6) ved Finnøya, Hamarøy kommune, Nordland. Målingene er utført på oppdrag fra TideFish AS, og er en oppfølging av tidligere utførte målinger i området. Hensikten med målingene er å bestemme mektighet av vannmettede løsmasser i et område som kan være aktuelt for uttak av salt grunnvann til fiskeoppdrett. Samlet lengde på profilene er 880 m.
NGU har undersøkt mulighetene for uttak av grunnvann på Utgard i Hattfjelldal. Vannet skal nyttes til oppdrett av røye og vannbehovet er angitt til 5 000-20 000 l/min. (83-333 l/sek). Undersøkelsene har omfattet sonderboringer, etablering av prøvebrønner for kapasitetstester og uttak av vann- og masseprøver samt kjemiske analyser av grunnvannet og kornfordelingsanalyser av masseprøvene. Resultatet av undersøkelsen viser at løsmassene består av ca.
Fortrolig til 13.06.2003. I faks av 10.04.00 fra Partek Norkalk Oy Ab, Finland ble NGU anmodet om å sammenstille data om 5 forsjellige dolomittfelter i Nord-Norge. Feltene ble valgt ut i samråd med sjefsgeolog Lauren fra Norkalk.
Formålet med rapporten er å påvise forretningsmuligheter til uutnyttede mineralressurser som kan gi grunnlag for næringsvekst i Nordland. Dette er gjort gjennom å utarbeide en grov oversikt over 10-15 mulige "kandidater" med en begrunnet anbefaling av 4 kandidater som bør følges videre.
I mars 1999 ble det inngått en samarbeidsavtale mellom Norwegian Talc A/S (NT) og Norges geologiske undersøkelse(NGU) hvor målsettingen var å lokalisere dolomittforekomster av en slik størrelse og kvalitet at NT og samarbeidende selskaper ville vurdere mulighetene for fremstilling av interessante fyllstoff produkter av ressursen(e). Prosjektet er delt opp i to faser.
I et samarbeidsprosjekt mellom Statens vegvesen, Nordland og Norges geologiske undersøkelse har NGU fått i oppdrag å kartlegge materialforekomster i Hamarøy kommune i Nordland. Formålet har vært å finne forekomster for asfalrproduksjon og øvrige vegbyggingsformål som kan dekke behovet i den nordlige delen av fylket. (Forkortet)
NGU har på forespørsel fra Saltdal kommune gjort vurderinger av grunnvann som vannkilde til Halsmoen vannverk, Evensgård vannverk og Vensmoen vannverk. I tillegg er det foretatt en enkel vurdering av vannkilden til Røkland vannverk. Halsmoen og Evensgård vannverk forsynes i dag fra fjellbrønner, men kapasiteten er tidvis noe knapp. Vensmoen vannverk som forsynes fra en overflatevannskilde har tidvis kvalitetsproblemer.
Rapporten beskriver resultater fra geofysiske målinger i forbindelse med sand/gruskartlegging ved massetak i Fonndalen, Meløy kommune, Nordland. Hensikten med målingene var å kartlegge avsetningstyper, mektigheter av avsetningstyper, beliggenhet av grunnvannsspeil og dyp til fjell. Det var av spesiell interesse å kartlegge mektighet og volum av tørre sand/grus-avsetninger som er egnet for masseuttak. Georadar og refraksjons- seismikk ble benyttet som målemetoder.
Industrian minerals - towards a future growthTor-Arne Karlsen, Brian SturtPage(s): 7-14Download  3,7 MB
Oppe i Skauvolldalen i Gildeskål kommune er det kartlagt og vurdert et område som inneholder en sone med båndet kalkspatmarmor som er tenkt brukt til produksjon av murstein. Innenfor det kartlagte området er reservegrunnlag begrenset. Mektigheten på sonen er mindre enn 10 m med en utstrekning langs strøket på minimum 500. Det konkluderes med at kalkspatmarmoren med den planparallelle benkningen, innenfor det vurderte området, er vel egnet til uttak av små murstein.
I et samarbeidsprosjekt mellom Statens vegvesen - Nordland vegkontor (fylkeslaboratoriet i Bodø) og Norges geologiske undersøkelse (NGU) er det blitt utført parallelle tester for de mekaniske testmetodene fallprøven, kulemøllemetoden og Los Angeles testen. I tillegg er det undersøkt hva slags innvirkning laboratorieknusingen har for de ulike testmetodene. (Forkortet)
Geodynamic modelling of the present crustal uplift indicates that the uplift of western Norway and northern Norway is partly due to other mechanisms that the glacioisostatic rebound. We have also deduced a new model based on the 'seismic pumping' mechanism to explain the observed correlation between land uplift and groundwater yield in Norway.
Fortrolig til 01.05.2002. The Altermark area exhibits several types of serpentinite, most of them of commercial interest. Some of the deposits (especially Ellenhågen) may be technically exploitable, and there is a reasonable potential for the extraction of large blocks. Market price for serpentinite is generally low, but with a possibly important exception regarding large commercial blocks.
(Forkortet) Som en videreføring av arbeidet med oppdatering og ajourføring av Grus- og Pukkdatabasen i en del kommuner i Nordland fylke, er det innledet et samarbeidsprosjekt mellom Vefsn kommune og Norges geologiske undersøkelse (NGU). I prosjektet skal NGU tilrettelegge data fra Grus- og Pukkdatabasen og foreta en klassifisering av forekomstene med hensyn til hvor viktige de er som en framtidig ressurs for byggeråstoff både lokalt og regionalt.
(Forkortet) I regi av Nordlandsprogrammet har NGU ajourført og oppdatert Gus- og Pukkdatabasen i en del kommuner i fylke. I samarbeid med Nordland fylkeskommune ble 18 av fylkets 45 kommuner valgt ut for å få gjennomført dette arbeidet. Prosjektet er gjennomført i løpet av to feltsesonger (1998/1999) og sluttføring med rapportering og kartproduksjon våren 2000. I prosjektet blir det utarbeidet nye ressurskart for sand, grus og pukk i farger basert på digitale kart N 250 fra Statens kartverk.
(Forkortet) Som en videreføring av arbeidet med oppdatering og ajourføring av Grus- og Pukkdatabasen i en del kommuner i Nordland fylke, er det innledet et samarbeidsprosjekt mellom Rana kommune og Norges geologiske undersøkelse. I prosjektet skal NGU tilrettelegge data fra Grus- og Pukkdatabasen og foreta en klassifisering av forekomstene med hensyn til hvor viktige de er som en framtidig ressurs for byggeråstoff både lokalt og regionalt.
(Forkortet) Det samordnede geologiske unders(Forkortet) Det samordnede geologiske undersøkelsesprogrammet for Nordland, eller Nordlansprogrammet (1992-1999) har vært et samarbeid mellom Norges geologiske undersøkelse (NGU) og Nordland fylkeskommune (NFK), der målet var å skaffe til veie geologiske grunnlagsdata for å opprettholde eksisterende mineralindustri, utvikle ny industri og bidra til en best mulig arealforvaltning.