5 results
Melt-mineral-fluid interaction in peralkaline silicic intrusions in the Oslo Rift, Southeast Norway. I. Distribution of elements in the Eikeren ekerite.E.R. Neumann, T. Andersen, T.H.
Rapporten inneholder en oversikt over pukkundersøkelser utført av NGU i tidsrommet 1985-1989. Det er utført mekaniske analyser på 40 bergartsprøver fra pukkverk og aktuelle pukkforekomster. Bergartsprøvene viser store vari- asjoner både i sammensetning og mekaniske egenskaper. Etter avtale med Vegkontoret i Buskerud ble det i 1989 undersøkt mulige pukkforekomster i Lier vest, Røyken øst, Hønefoss øst og på strekningen Flå - Geilo.
I tilknytning til planlegging av et grunnvassverk ble det utført seismiske refraksjonsmålinger på land langs 2 profiler nord for Hellefossen i Drammenselva. Hensikten var å finne dypet til grunnvannsspeil og til fjell. I det mest interessante profilet tyder målingene på at vannmettet sand og grus har en mektighet av 15-20 m over en strekning på bortimot 200 m av profilet.
Beskrivelsen finnes på kartet.