10 results
Norges geologiske undersøkelse (NGU) har på oppdrag fra Statens Forurens- ningstilsyn (SFT) foretatt en kartlegging av deponert spesialavfall i avfallsfyllinger og av områder med forurenset grunn. Kartleggingen er gjennomført fylkesvis med NGU som prosjektansvarlig. I Akershus fylkes er kartleggingen utført av Norges Geotekniske Institutt (NGI). De registrerte lokalitetene er klassifisert i fire rangeringsgrupper etter behov for videre undersøkelser og tiltak.
Forsøksmålingene med georadar ble utført for å få belyst nytteverdien av denne målemetoden for NGUs virksomhet. Målingene omfatter 6 profiler med samlet lengde 16 km. Hovedvekt er lagt på undersøkelse av breelvdeltaet ved Garder- moen i tilknytning til kartlegging av byggeråstoff og grunnvannsforhold, men for mer variert utprøving av metoden ble det også målt på noen andre lokaliteter i Ullensaker kommune. Metoden har gitt geologisk informasjon ned til 12-20 meters dyp i breelv- deltaet.
Radiocarbon dates from the mountain area northeast of Årdal, southern Norway, evidence for a Preboreal deglaciation.Atle Nesje, Noralf RyePage(s): 1-7
I Oslo og Akerhus ble det i 1988 registrert et uttak av sand, grus og pukk på totalt 3.76 mill m3. Av dette var 25% sand og grus og 75% pukk. Det er stor transport av masse mellom kommunene i regionen. Totalt ble 1.43 mill m3 av massene transportert ut av uttakskommunen, og dette utgjør 38% av det totale uttaket. Det ble importert 1.07 mill m3 sand, grus og pukk fra andre fylker. Dette utgjør 22% av forbruket i regionen.
Geological setting of the Pb-Zn-Cu mineralization in the Mjønesfjell area Nordland, northern NorwayKent Grimm, Henrik StendalPage(s): 1-11
Flere boliger på Bærum-siden av Sollihøgda har utilfredsstillende vann- kvalitet i sine brønner/borebrønner. Dette skyldes antagelig mangelen på felles avløp i området. Det anbefales å etablere felles grunnvannsforsyning for området, basert på to borebrønner i rombeporfyren øst for husene.
Rapporten beskriver forurensingssituasjonen ved bygg 111, Trandum militærleir, etter at en akutt lekkasje av 20.000 liter fyringsolje oppstod den 12.10.90. Det er funnet at ca. 940 m3 jord er forurenset av mineralolje pr. 08.11.90. Mildere oljekonsentrasjon i forureningsområdet er beregnet til 12.5 g/kg masse. De høyeste målte konsentrasjoner er 20 g/kg. Høyeste målte verdi for totalt hydrokarboninnhold i grunnvannsprøver fra forurensingsområdet er 1.6 mg/l.
Rapporten beskriver resultatene fra kombinerte elektriske målinger (Indusert polarisasjon og ledningsevne) over et mindre område ved Røysivangen i Eidsvoll kommune. Hensikten med undersøkelsen var å påvise eventuelle nye gullholdige minerali- seringer i området. IP-målingene påviste flere soner hvor anomaliårsaken trolig er svake sulfid- impregnasjoner. Den største er knyttet til Røysivangen skjerp og har en strøk- utstrekning på minimum 300 m.