3 results
Høyt innhold av kobber, bly, sink og kadmium er tidligere påvist i Opsund deponi. Undersøkelsen viser at disse tungmetaller i det vesentlige opptrer i kismineralene kobberkis, sinkblende og blyglans som sannsynligvis er rester av kisaske. Alle disse mineralene er lite løselige under de pH og redox-forhold som eksisterer i Opsund deponi. Faren for spredning av de nevnte tungmetaller til Glomma via grunnvann er derfor liten.
Rapporten omhandler kvikksølvinnhold i sedimentkjerner fra Hvalerbassenget og nedre Glomma,
På oppdrag fra Statens Forurensningstilsyn (SFT) er det foretatt kartlegging av avfallsfyllinger og industriområder som er forurenset med spesialavfall eller giftige kjemikalier. Kartleggingen er gjennomført fylkesvis, med Norges geologiske undersøkelse (NGU som prosjektansvarlig. I Østfold fylke har kart- leggingen foregått i perioden 01.09.89 - 08.06.90, og er utført av Østlandskonsult A/S.