330 results
Rapporten beskriver de programmene som er tilgjengelige på HP9836 utført i forbindelse med programmet "Marin Geologisk Kartlegging". Den inneholder brukerdokumentasjon for digitalisering av konturer, seismikk, radarprofiler og prøvepunkter, samt rutiner for koordinattransformasjoner og overføring av data til HP3000.
SGNORGE er et programsystem på HP-3000 datamaskin for uttegning av data fra NGUs sand- og grusdatabase i form av oversiktskart. De enkelte subrutiner er skrevet i Fortran og bruker GPGS-F grafiske subrutiner og HP A1-plotter som standard tengeenhet.
Rapporten beskriver de programmene som er tilgjengelige på HP3000 utført i forbindelse med programmet "Marin Geologisk Kartlegging". Den inneholder brukerdokumentasjon av et programsysten for bearbeiding av seismiske data samt v.h.a. Elma lettseismisk utstyr samt posisjonsdata fra Motorola.
Regional geokjemisk kartlegging i Nord-Trøndelag og Fosenhalvøya er utført. Bekkesedimenter fra 6664 lokaliteter er samlet inn. Grovfraksjonen (-0,18 + 0,60 mm) av disse prøvene er sammenblandet, slik at 653 prøver representerer hele det undersøkte området. Bekkesedimentenes umagnetiske tungmineralfraksjon (-0,18 + 0,6 mm, spesifikk vekt >2.96 g/ cm3) er analysert ved røntgenfluorescense (XRF). Enkelte elementkart og faktoranalysekart for transformerte data viser flere interessante områder.
I 634 prøvelokaliteter, fordelt over hele Sogn og Fjordane fylke, er det samlet inn prøver av bekke-/elvevann, bekkesedimenter, bekkemose, humusprøver og morenemateriale. Prøvene er analysert i randomisert rekkefølge på inntil 40 grunnstoffer ved bruk av flere analysemetoder. Dette vedlegget til rapporten omfatter 158 kartbilag: rådatakart (enkeltelementkart) for alle grunnstoffer og prøvetyper, faktorkart (multielementkart) med glidende gjennomsnitt for transformerte data og bl.a.
Geokjemisk prøvetaking av bekkesedimenter fra Nordkalotten viser høye BA-verdier i Kvænangen. Disse prøvene er blitt reanalysert ved NGU og viser relativt høye BA-verdier. Det vil trolig finnes små mengder barytt eller et annet BA holdig mineral i dette området.
Det er anvist tre boreplasser i fjell for vannforsyning til 200 hytter. Boringene anbefales utsatt til våren.
Grusregisteret, et landsomfattende EDB-basert register, er etablert for å gi en oversikt over landets sand- og grusressurser, og dermed gi et grunnlag for en helhetsvurdering av alle interesser knyttet til disse. Kartleggingen er utført på økonomisk kartverk i målestokk 1:10 000. Ved visuelle metoder vurderes materialets egenskaper både til vei- og betongformål. Data fra registeret presenteres i form av kart og tabeller.
Grusregisteret, et landsomfattende EDB-basert regiser, er etablert for å gi en oversikt over landets sand- og grusressurser, og dermed gi et grunnlag for en helhetsvurdering av alle interesser knyttet til disse. Kartleggingen er utført på økonomisk kartverk i målestokk 1:10 000. Ved visuelle metoder vurderes materialets egenskaper både til vei- og betongformål. Data fra registeret presenteres i form av kart og tabeller.
En betydelig likhet i krystallisasjonsrekkefølge og mineralkjemi mellom Råna-intrusjonen og Bushveld-intrusjonen (Sør-Afrika), som er verdens viktigste platina-kilde, ledet til den tanke at det kunne være en mulighet for en Marensky Reef type platinaforekomst i Tverrfjellet-delen av Råna- intrusjonen.
Grusregisteret i Lindesnes kommune er etablert som en del av et landsomfattende EDB-basert register for å gi et grunnlag for en helhetsvurdering av alle inter- esser knyttet til sand- og grusressursene. Materialets egenskaper til vei- og betongformål er vurdert ved visuelle metoder. Data fra registeret presenteres i form av kart og tabeller. Et overslag over kommunens sand- og grusressurser gir samlet ca. 2 mill. m3 fordelt på 7 forkomster. Disse forekomstene vil bare dekke det lokale behov.
Rapporten beskriver mulige anvendelsesområder for digitale kartdata i M711-serien. Høydekoter og vannkonturer fra kartblad Alta, 1:50 000, på digital form er brukt som datagrunnlag for å generere en digital terrengmodell. Terrengmodellen er laget ved hjelp av NGUs system for gridding av punkt- og profil-data, GRIDD, og system for digital bildebehandling, MINGU. Til slutt er programpakke UNIRAS brukt for å presentere terrengmodellen i perspektiv på Applicon frargeplotter.
Kartbladnr. og -navn (M 1:50.000) forts.: I alt 42 kartblad Rapporten presenterer eit magnetisk residualfeltkart i farger over Finnmarksvidda i målestokk 1:250.000. Kartet er framstilt ved hjelp av Applicon rasterplotter. Det er basert på målinger av det magnetiske feltet frå fly i 1960-åra og frå helikopter i åra 1979 til 1985. Alle måleoppdraga er nivåjusterte til eit felles (DGRF) nivå.
Prøver av bark fra bjørk og gran er analysert på 29 elementer, inklusive bly. Prøvene er samlet inn langs et 1,3 km langt profil som krysser en blyglansførende kvartsitt overdekket av morene. Responsen i vegetasjonen er spesifikk for bly i gran. I bjørk er den mindre distinkt.
Forslag til gjennomføring av seismiske målinger, og utsett av peilerør, i forbindelse med influensområdet for grunnvannsuttaket på Myrstad.
Grusregisteret, et landsomfattende EDB-basert register, er etablert for å gi en oversikt over landets sand- og grusressurser, og dermed gi et grunnlag for en helhetsvurdering av alle intresser knyttet til disse. Kartleggingen er utført på økonomisk kartverk i målestokk 1:10 000. Ved visuelle metoder vurderes materialets egenskaper både til veg- og betongformål. Data fra registeret presenteres i form av kart og tabeller. Eidsvoll har 13 forekomster med tilsammen ca. 150 mill. m3.
Ekskursjonsguide for Trøndelagsdelen av INQUA-IGCP ekskursjonen: SEA-LEVEL CHANGES ON THE WEST-NORWEGIAN COAST 22.-23. juni 1985. Komplett program for hele ekskursjonen, omfattende Bergen-, Ålesund- og Trondheimsområdet.

Pages