6 results
High-temperature ultramafic complexes in the North Norwegian Caledonides: I - Regional setting and field relationships.M.C. Bennett, S.R. Emblin, B.
Etter henvendelse fra Arild Dyre Moe og fylkesgeolog Gunnar A.Johannesen har NGU undersøkt en sand- og grusforekomst i Tønsvikdalen. Ved undersøkelsene har det vært lagt særlig vekt på a undersøke forekomstens lagfølge og oppbygning. Det ble med NGUs Borros boremaskin sonderboret i 2 adskilte områder, begge innenfor eiendommen 11/1. NGUs tolkning av boreresultatene viser at massene i det oppprinnelig fore- slåtte uttaksområdene er for finkornig til å være egnet som sand- og grusres- surser.
Etter henvendelse fra fylkesgeologen i Troms ble det høsten 1985 foretatt en undersøkelse av potensielle uttaksområder for pukk i Målselv kommune. Den primære målsetting var å finne bergarter som tilfredsstilte kravene til vegbyggingsformål. I alt 8 lokaliteter er undersøkt, og 5 av disse har tilfredsstillende materialkvalitet. Sandbakken pukkverk (i drift pr. 1985) produserer pukk av en gabbro som har meget god kvalitet.
Norges geologiske undersøkelse gjennomfører regional geokjemisk kartlegging i Nordland og Troms i samarbeid med de respektive fylkeskommunene. Prøvetaking av løsmasse, bekkesedimenter og bekkevann er fullført sommeren 1986. Tilsammen er det innsamlet ca. 20 tonn materiale fra 1310 lokaliteter. Rapporten beskriver hvordan feltarbeidet ble gjennomført og gir en oversikt over kostnadene.
Resultatene etter bearbeiding av feltmaterialet fra 1985 er presentert. Bariuminnhldet er målt på nedmalte bergartsprøver med bærbar XRF-analysator for bedreå kunne definere interessante områder for baryttmineraliseringer. Kjemiske analyser av bergarter og undersøkelser ved bruk av mikroskop og mikrosonde er også foretatt. Den kjemiske sammensetningen av sedimentene i Barentshavregionener diskutert.
Geokjemisk prøvetaking av bekkesedimenter fra Nordkalotten viser høye BA-verdier i Kvænangen. Disse prøvene er blitt reanalysert ved NGU og viser relativt høye BA-verdier. Det vil trolig finnes små mengder barytt eller et annet BA holdig mineral i dette området.