49 results
Sammendrag på norsk: Rombakvinduet har gjennomgått epidot-amfibolitt/amfibolitt-facies metamorfose (P > 6kb, T 575-600 grader), som er tilsvarende den metamorfosen som det overliggende kaledonske dekkekomplekset har gjennomgått. En senere grønnskiferfacies retrogradering, muligens også ved moderat til høyt trykk, har påvirket vinduet i varierende grad. De fleste steder opptrer ingen eller bare ubetydelig regrograd reekvilibrering av mineralene.
I Mjønesfjellet er det utført detaljkartlegging i målestokk 1:2000, hvor inntil 15 meter mektige rustsoner med Pb-Zn-Cu-mineraliseringer er nøyaktig inntegnet; rustsonene er ikke av økonomisk interesse. Kartleggingen i Mjønesfjellet har avslørt at det er snakk om en deformasjon med fire foldefaser, mens kartleggingen i Kistrandfjellet har påvist en mineraliseringstype som kan være en fossil "placer".
Grusregisteret i Vågan og Vestvågøy er etablert. Hensikten med registeret er å gi en oversikt over tilgjengelige sand- og grusressurser i området. Materialets egenskaper til veg- og betongformål er vurdert. I Vågan kommune er 7 forekomster med sortert sand og grus registrert med et volum på 615 000 kbm. Det er registrert 1 pukkverk i drift ved Svolvær. I Vestvågøy kommune er det registrert 43 forekomster; hvorav 8 av disse er volumberegnet med et samlet volum på 3.571 mill.kbm.
Senere kartlegging i den sydøstlige del av Bindalsmassivet har vist at tonalitten og den finkornete granodioritten er syntektoniske intrusjoner. Ganger av finkornet granodioritt har gitt isokronaldere på 503 +-23 Ma for tonalitten og 526 +- 10 Ma for granodioritten, forklart som instrusjonsalderen. Av de to aldrene ansees granodiorittens for å være den mest pålitelige. Begge bergartene viser lave initial 87Sr/86Sr forhold, hvilket tyder på en mantelopprinnelse med meget lite skorpeinnblanding.

Pages