20 results
11 steder i kommunen ble vurdert for uttak av prøvebrønn som et forprosjekt før flere boringer i 1987. Både fjell- og løsmasseboringer ble vurdert. 2 steder for fjellbrønner ble tatt ut for boring i 1986.
Rapporten omhandler prøveboringer i fjell i forbindelse med vannforsyning til Tustna kommune.
NGU er engasjert av Tustna kommune i et prosjekt som tar sikte på å skaffe kommunen drikkevann av bedre kvalitet enn det nåværende. Kjemiske analyser av 8 prøver av overflatevann fra Tustna offentliggjøres i denne rapporten. Vannet har høyt innhold av jern, natrium, magnesium og klorid.
Det var ønsket grunnvannstilskudd til fiskeoppdrett, for å høyne vanntemperaturen. Det finnes ikke grunnvann i løsmasser her, eneste alternativ er grunnvann i fjell. Eventuelt borested ble tatt ut.
De refraksjonsseismiske undersøkelsene er utført i forbindelse med kvartærgeologisk kartlegging innen kartblad 1220 III Brattvåg. En del resultater er tidligere rapportert sammen med tolkninger av refleksjonsseismiske målinger på sjøen (NGU rapport nr. 85.138). Sedimentmektigheten ved Rogne på Skuløy varierer mellom 5 og 20 m i nord og mellom 15 og 20 m i syd på Rogneneset. På Rogneholmen syd for Skuløy er mektigheten 50 - 6 m.
Det er utført refleksjonsseismiske målinger i Julsundet og Grunnefjorden vest for Molde samt strukturgeologisk rekognosering i nærliggende landområder. Formålet med undersøkelsene har vært å kartlegge forholdene for bru-/tunnelforbindelse til øyene Otrøya og Gossa. Resultatene er presentert i form av et mektighetskart over kvartære avsetninger og et strukturgeologisk kart. Området er dominert av flere større og mindre sedimentbassenger med varierende sedimentmektighet.
Det er gjennomført en berggrunnsgeologisk rekognosering av følgende fire områder: I Veiholmen (deler av Hitra, Frøya og Smøla), II Ytre Vikna, III Kyststrøket Aure-Tustna (med den sydlige delen av Smøla) og IV Hustad.
Det er gjennomført en berggrunnsgeologisk rekognosering av føolgende fire områder: I Veiholmen (deler av Hitra, Frøya og Smøla), II Ytre Vikna, III Kyststrøket Aure-Tustna (med den sydlige delen av Smøla) og IV Hustad. Arbeidet har vært delt: et delprosjekt Fjernanalyse og et delprosjekt Berg- grunn.
I tilknytning til løsmassekartlegging av kartblad Tingvoll (1320-1) er avsetningene ved Angvik undersøkt med tanke på grunnvannsuttak. Undersøkelsen er gjennomført ved hjelp av seismiske og geoelektriske målemetoder. Målingene indikerer at terrassen rett nord for Sandabekkens utløp består av sand og grus med mektigheter som kan gi grunnlag for grunnvannsuttak.
Tre borlokaliteter er påvist for prøveboringer i fjell; Årvågsfjorden, Stemshaug og Mælan. Resultatet av disse boringene vil danne grunnlaget for det videre boreprogram overfor de øvrige prioriterte områder.
Ulike vannforsyningsalternativer i Tustna kommune er vurdert; grunnvann i løsmasser og fjell. Det er foretatt 5 boringer i fjell, hvorav et var tørt. Mulighetene for uttak av grunnvann i fjell i Tustna er middels gode.
Seismiske refraksjonsmålinger ble utført ved et grustak nær Angvik for å skaffe opplysninger om dybdeforholdene og eventuelle materialgrenser. Det ble beregnet ca. 10 m tørr sand og grus på toppen, og dentotale tykkelse av løsmassene lå mellom 20 og 30 m.
Undersøkelsesboringene som ble utført langs Surna mellom Rindal og Rindalsskogen viser mindre gode muligheter for uttak av større grunnvannsmengder fra løsmateriale. Sedimentfordeling er gjennomgående 2-5 m steinet toppmateriale med underliggende blandet silt/leire til fjell eller morene. Imidlertid viser et område seg brukbart. Det er syd for Løfall.
Seismiske refraksjonsmålinger ble utført langs 2 profiler på ialt ca. 1300 m p Gossen. Hensikten var å skaffe opplysninger om løsmasseforholdene i tilknytning til kvartærgeologisk kartlegging. Mektigheten av løsmassene ble beregnet til opptil ca. 40 m.
Omhandler prøveboring i fjell i forbindelse med vannforsyning innen kommunen.
Rapporten gir en konsentrert beskrivelse av de hydrogeologiske forhold for Sjølandsøra-området. Hoveddelen av dataene er fremskaffet gjennom sonderboring/prøvepumping samt testing av produksjonsbrønner. For presentasjon av dataene er det i stor grad benyttet tegninger og kart. Det konkluderes med at Sjølandsøra-området er meget godt egent for lokalisering av kommunal drikkevannsforsyning både utfra vannmengde, vannkvalitet og vurdering av arealkonflikter.
Geology of the Hemnefjord-Orkanger area, south-central Norway.Robert D.