13 results
I forbindelse med Vegkontoret i Sør Trøndelags planlegging av fastlands- forbindelser, har NGU utført refleksjonseismiske målinger (ELMA) i områdene: Hemnskjeløy-Jøstenøy: Målingene gir indikasjon på grovere kvartære sedimenter og/eller nedforkastede mesozoiske bergarter i sentrale deler av Trondheimsleia Det foreslås videre forundersøkelser med kraftigere signalkilde (luftkanon eller sparker) for refleksjonseismikk samt refraksjonseismikk (luftkanon) og bunnprøvetaking.
Tyngdemålinger utført i 1975 som et samarbeidsprosjekt mellom NGU og Orkla Industrier A/S og i 1981 som oppdrag for Orkla Industrier A/S er i denne rapporten behandlet og tegnet til ett Bougueranomalikart. Et større regionalt tyngdeanomaliedrag krysser hele området. Lokale anomalier ved Løkken og vest for Orkdalen er også påvist.
Rapporten omfatter en kvantitativ og kvalitativ undersøkelse av en del talk- forekomster i de ovenfornevnte fylker. Kvantitativ bestemmelse er foretatt ved hjelp av røntgendiffraktometri (XRD) og modalanalyse. I tillegg er det utført mikrosondeanalyser og kjemiske analyser på en del prøver.
Forekomsten inneholder ca. 50 000 m3 sand og grus, som ved riktig justering av kornfordelingskurven kan benyttes til veiformål. Avsetningen domineres av gneis- og granittiske bergarter som etter sprøhet- og flisighetsanalyse viser seg å ligge i kvalitetsklasse 2-4, p.g.a.sine flisighetsverdier.
Det kan ikke ventes vann til 60 boliger fra en borebrønn i Undalsformasjones mørke fylliter. Prøveboring anbefales i N-S- sprekkesone med endel trond- hjemitganger. Vil muligens dekke halve vannbehovet. I tillegg er kildeutslag vest for det planlagte boligfeltet vurdert.
Bekkesedimenter ble prøvetatt med en tetthet på 1 prøve pr. 25 km2 innenfor et område på 110.000 km2 i Trøndelag og på Østlandet (dvs. 4 390 lokaliteter). Området dekker 159 kommuner. For hver kommune ble det laget en samleprøve av alle underprøvene innenfor kommunen. Disse 159 samleprøvene ble analysert på 23 syreløselige elementer: Al, Ba, Be, Ca, Ce, Co, Cr, Cu, Fe, K, La, Li, Mg, Mn, Ni, P, Pb, Sc, Sr, Ti, V, Zn og Zr.
Som en del av Miljøverndepartementets prosjekt "samlet plan for forvaltning av vannressursene" har geologiske befaringer blitt utført i utvalgte vassdrag i Sør-Trøndelag. De innsamlete data er forsøkt veiet mot foreliggende utbyggingsplaner i de enkelte vassdrag.
Kortfattet beskrivelse til deler av kartblad 1521 II Hølonda. Arealet omfatter statseiendommer i Melhus og Meldal.
Formålet med undersøkelsen har vært å frambringe en grov oversikt over sand- og grusreservene i kommunene Orkdal, Hemne og Snillfjord. Arbeidet er utført i tråd med retningslinjene i det landsomfattende Grusregisteret. Alle kjente massetak og forekomster er befart, kartlagt og volumberegnet i den ut- strekning de har vært praktisk tilgjengelig. Det er gjort prøvetaking av løs- massene for å kunne gi en orienterende kvalitetsvurdering (mineral- og bergartsbestemmelse).
I forbindelse med en eventuell grunnvannsforsyning til bedriften, utførte Norges geologiske undersøkelse undersøkelsesboringer i august 1982. I ytre del av Orkla og Skjenaldelvas delta i Orkdalsfjorden. På bakgrunn av under- søkelsene er det anbefalt å utføre en 8" rørbrønn for uttak rundt 1 000 l/min. Forholdene er interessante fordi området ligger nær sjøen.
The report combines colour photographs with existing notes on some fragmented ophiolite sequences in Norway. The notes are from the 1981 Uppsala Caledonian Symposium excursion guide to Trøndelag, and from theses on Lyngen by Munday (1970) and Minsaas (1981).
Det var ønsket grunnvannsforsyning til gårdsbruk og spredt boligutbygging i Øvre Stordalen og Øvre Norddalen. Bergarten var de fleste steder biotittskifer med strøk nordøst-sydvest og med steilt fall mot nordvest. 6 boresteder ble tatt ut.