333 results
Det var ønsket mer grunnvann til campingplassen. Boreplass ble tatt ut. Bergarten i området er sandsten.
Det var ønsket grunnvannsforsyning til et gårdsbruk. Boreplass ble tatt ut. Bergart i området er gneis og noe amfibolitt.
Det var ønsket grunnvannsforsyning til 2 boliger. Boreplass ble tatt ut. Bergarten i området er granitt.
Det var ønsket vann til en hytte og vanning til et gårdsbruk. Bergarten i området er granitt. Alternative boreplasser i fjell og løsmasser ble tatt ut.
Det var ønsket vann til vanning av idrettsbanen. Det ble frarådet å bore etter vann p.g.a. fare for saltvann. Bergarten er granitt.
Anvisning av boresteder for vannforsyning til eiendom.
Det var ønsket grunnvannsforsyning til en familie. Bergarten er finkornet, glimmerrik gneisgranitt. Boreplass ble tatt ut.
Det var ønsket vann til et gårdsbruk. Boreplass ble tatt ut. Bergart er gneis med noe pegmatitt.
Det var ønsket grunnvannsforsyning til en enebolig. Boring ble frarådet. Bergart hornblendeskifer.
Grunnvannsforsyning til bolig. Gneisgranitt med endel amfibolittdrag. Boreplass er tatt ut.
Anvisning av borested for vannforsyning til hyttefelt.
Vannforsyning 2 boliger, Fjell kommune.
Anvisning av boresteder for vannforsyning til gartneri.
Det er vurdert skadevirkninger på grunnvannsbrønner som følge av brudd på offentlig hovedavløpsledning i området. Foreslått nærmere undersøkelser.
Anvisning av borested for vannforsyning til hytte.
Anvisning av borested for vannforsyning til hytter.
Anvisning av borested for vannforsyning til hytter og bolig.
Anvisning av boresteder for vannforsyning til jordbruksvanning. Før boring anbefales løsmassene utprøvet ved sonderboring.
Anvisninger av borested for vannforsyning til boliger.
Det var ønsket grunnvannsforsyning til planlagt aldershjem. Boreplass ble tatt ut. Bergart migamitt.
Det var ønsket grunnvannsforsyning til 2, alternativt 4 familier. Boreplass ble tatt ut. Bergarten er granitt.
Anvisning av boresteder for vannforsyning til hytter.
Det var ønsket ny vannkilde til rekonvalesenthjem og gårdsbruk, etter at kraftsverkstunnel hadde drenert eksisterende borebrønn i fjell. Det ble anbefalt å utnytte grunnvann fra løsmasser, da det var gravet prøve- brønner til 5 meters dyp.
På eiendommen var en gammel brønn blitt drenert av kraftverkstunnel. Bore- brønnen til 120 m ga bare 10 l/t boret i område som er sterkt påvirket av tunnel. Bergarten er forholdsvis grovkornet gneisgranitt. Ny boreplass ble tatt ut.
Det var ønsket vann til 6 husholdninger. Bergarten er gneis og anfibolitt. Boreplass ble tatt ut.
Anvisning av borested for vannforsyning til to boliger.
Det var ønsket vann til 3 husholdninger. Bergarten forholdsvis massiv sliregneis. Boreplass ble tatt ut.
Anvisning av alternative boresteder for vannforsyning til gårdsbruk.
Anvisning av borested for vannforsyning til gårdsbruk.
Anvisning av borested for vannforsyning til bolig.
Kalkstein med en tynn gjennomskjærende gang av rombeporfyr. 3 alternative plasseringer av et borhull ble tatt ut.
Vurdering av vannforsyning til Folldal. Uttak av grunnvann fra løsavsetningene langs Folla synes dårlige. Kilde ved N. Geiteryggen gruve ble vurdert til å være et alternativ til vann- forsyningen.
Anvisning av borested for vannforsyning til campingplass.
Anvisning av borested for vannforsyning til bolig.
Anvisning av borested for hagevanning/vannforsyning til bolig.
Anvisning av borested for vannforsyning til bolig.
Anvisning av borested for vannforsyning til hagevanning.
Det var ønsket grunnvannsforsyning til endel hytter. Bergarten er gabbro. Brønnboring ble frarådet. Det ble anbefalt å utnytte en kilde i området.
Det var ønsket grunnvannsforsyning til et gårdsbruk. Boreplass ble tatt ut. Bergarten er sliregneis.
Vannforsyning bolig, Sekkingstad.

Pages