9 results
Det ble målt tre seismiske profiler over påhuggstedet for et planlagt vannbasseng inne i fjellet ved Steinan. Vanlig seismisk refraksjonsmetode ble brukt. Resultatene blir gitt i opptegnete profilsnitt.
Radiometriske bilmålinger er utført i kyststrøkene mellom Fosen i Trøndelag og Nordfjord i sogn og Fjordane fylke. Det ble målt på 65 kartblad, hvorav 28 kartblad ble ferdigmålt. Det ble registrert 79 anomalier, hvorav en meget sterk anomali. Det er ingen grunn til nærmere oppfølging av anomaliene.
Undersøkelsene utført på esker i Hittersjøen med Siff som ansvarlig for gjennomføring. Rapporten anbefaler en prøvebrønn for pumping.
De tidligere undersøkelsene i Hersjøfeltet omfatter bl.a. Turammålinger utført i 1948, 1971 og 1974 samt EM borhullsmålinger i 1971. I årene etter 1969 er det boret en rekke hull på malmforekomstene i området. Formålet med Turam-målingene i 1974 var å foreta en nøyere kartlegging av A-forekomsten. Foreliggende undersøkelse var nærmest en fortsettelse av målingene i 1974, og oppgaven var om mulig å følge A-forekomsten ytterligere mot dypet.
Fjellsjøforekomsten ble funnet ved Turammålinger i 1945. Den er plateformet og flattliggende. Utstrekningen er ganske stor, men mektigheten liten. Malmen ligger 30-80 meter under dagen og består hovedsakelig av svovelkis med kobberkis og sinkblende. Borhull 288 er påsatt vertikalt og ble boret til 300 meter dyp for å sondere muligheten av å finne malm lenger nede. I ca. 85 meter dyp ble det påtruffet en underliggende sone med striper av kis.
Det ble samlet inn jordprøver fra C horisonten, og målt selvpotensialer i samme punkt, i en profil over Hersjøforekomsten. Opplesning av jordprøvene ble analysert på pH, og ledningsevne. Tørkede jordprøver ble analysert på Pb, Fe, Cd, Ca, Cu, Co, Li, Mg, Mn, Na, Ni, Zn, Ag og V. Resultatene er gitt som kurver langs profiler og kotekart. Målingene gir ikke grunnlag for klare konklusjoner og videre undersøkelser foreslås.
De er utført Turammålinger i alt 6 ganger på Olavsmalmen. Målingene i 1975 ble utført på NGU's initiativ uten tanke på malmfunn. Målingene ble gjort fordi en ønsket å få kartlagt det "endelige" feltbilde over forekomsten etter at driften i Olavsgruva var innstilt for godt. Rapporten summerer opp resul- tatene fra alle utførte Turammoppdrag på Olavsmalmen i årene 1935, 1943, 1944, 1966, 1967 og 1975.
I forbindelse med prosjekteringen av Mørre Kraftverk i Åfjord fikk NGU i oppdrag å utføre seismiske refraksjonsmålinger på to alternative steder i Storvatn samt i Mørrefjord og ved Skjærbuvatn. I rapporten er det ikke nevnt noe om målingene ved Skjærbuvatn.
I forbindelse med planleggingen av kraftverk som gikk ut på overføring av Hukla og Kusma til Samsjøen og eventuelt videre derfra til Håen, ble NGU anmodet om å utføre seismiske refraksjonsmålinger på en rekke aktuelle steder. Seismogrammene ble gode og de resulterende diagrammene har gitt grunnlag for tolkninger som i hovedtrekkene synes entydige. Det dreide seg stort sett om beskjedne mektigheter i overdekket. Lydhastighetene i fjellet tyder for det meste på god kvalitet.