5 results
Radiometriske bilmålinger er utført i kyststrøkene mellom Fosen i Trøndelag og Nordfjord i sogn og Fjordane fylke. Det ble målt på 65 kartblad, hvorav 28 kartblad ble ferdigmålt. Det ble registrert 79 anomalier, hvorav en meget sterk anomali. Det er ingen grunn til nærmere oppfølging av anomaliene.
I samband med kartleggingen av de store grusforekomstene i Ørsjødalen ble det målt en del seismiske profiler. Dette for å finne ut lagdeling og mektigheter. Vanlig seismisk refraksjonsmetode ble brukt. Tildels store løsmassetykkelser ble påvist. Resultatene blir gitt i opptegnede profilsnitt.
Rapportene gir en oversikt over forfatterens tidligere arbeider i Grongfeltet. Den følger opp med undersøkelse av 360 prøver fra 1975. Det er tatt bekkesedi- ment- jordprøve- og moseprøver. En del Mo-anomalier påvises. Malmpotensialet diskuteres for Mo og kobber. Resultatene gis i form av kart og tabeller.
Norges geologiske undersøkelse utførte i august 1975 skiferundersøkelser i Muru statsskog, Lierne kommune, etter oppdrag fra Fylkesmannen i Nord- Trøndelag, Utbyggingsavdelingen. Det ble lagt vekt på å vurdere bergartenes skiferegenskaper og å få avklart om en eventuell drivbar skifer var knyttet til bestemte soner innenfor om- rådet. Et berggrunnsgeologisk kart i målestokk 1:50.000 av geolog Arne Reinsbakken ble benyttet under feltarbeidet.
Det er tidligere utført bakke- og borhullsmålinger med ulike metoder ved Rosset gruve, jfr. rapportene nr. 1073, 1200 B og 1346. Foreliggende undersøkelse er en oppfølging av CP-målingene som er omtalt i rapport 1346. De nye Cp-målingene viser at den tynne og uinteressante kissonen som er påtruffet i de nye borhull øst for Rosset gruve er årsaken til indikasjonene i denne delen av området. Det er ikke skrevet rapport over målingene. Tegninger/kurver finnes heller ikke.