45 results
Det foreligger ingen formell rapport over målingene. Resultatene av målingene over Kodalforekomsten ble meddelt oppdragsgiver Norsk Hydro A/S i et brev samt et kart som viser potensialbildet over forekomsten. I tillegg til de ordinære CP-målinger i Kodal ble det foretatt ledningsevnemålinger på bakken og i de borhull som det ble jordet i. Den foreløpige konklusjon ut i fra CP-målingene over Kodalforekomsten: 1. Forekomsten går minst 1000 meter mot dypet, muligens betydelig dypere. 2.
Det var ønsket en tilleggskilde for kafeteria, som sikkerhet. Har i dag en gravet brønn. Bergarten er forholdsvis finkornet gneis. Boreplass ble tatt ut.
Det var ønsket en ny vannkilde til skolen. Bergarten er finkornet, massiv øyegneis. Boreplass ble tatt ut.
Boring i forbindelse med vannforsyning til tresliperiet. Små muligheter i løsavsetningene, vesentlig leire.
Forundersøkelser i forbindelse med grunnvannsforsyning fra løs- avsetningene ved Snarumselva, til industrifelt på Slettemoen. Undersøkelsene positive.
Forklaring av hvorfor boringen på Holtlars eiendom ble mislykket.
Det ble målt ialt 16 kartblad i Modum - Flå området. Det ble registrert 25 anomalier i området, hvorav en sterk. I den nordligste del av området, innen Flågranitten og dens omgivelser ble det registrert flere middels sterke anomalier (200 - 599 1/s). Morenen her viste 100 - 170 1/s. I koboltgruben på Modum viste fahlbåndene en aktivitet på 100 - 300 1/s. I Haugsbygda på Ringerike ble det målt 250 - 500 1/s i alnunskifer.
Etter oppdrag for Norsk Institutt for by -og regionforskning (NIBR) har NGU utført en kartlegging av løsmassene med registrering av sand -og grusressursene i det nærmeste omland til Hønefoss. Kartleggingen er en del av prosjektet "Grusressurser i Ringerike" og hensikten med NGUs arbeid var å få en oversikt over massenes volum og kvalitet m.h.p. vei -og betongformål. Eggemodeltaet er den største forekomsten med over 300 mill. m3 masse.
I forbindelse med anskaffelse av nye geofysiske instrumenter (gamma spektro- meter, protonmagnetometer og digital datalogger) for bruk i helikopter og fly ble utstyret montert i et Lama helikopter og testet over et område med kjent uranmineralisering (alunskifer) og thoriummineralisering syd for Kongs- berg. Rapporten gir tekniske data fra denne prøve målingen.
Opptakene i 1976 ble utført etter en periode med ekstrem tørke. Dette reduserte tolkningsmulighetene på IR-bildene betydelig. På grunn av feil under fremkallingen av filmen fra Gjøvikområdet, må disse bildene betraktes som ubrukbare til fototolkning av løsmasser. Bildene fra Hønefossområdet er noe for røde, men brukbare. Til tross for disse vanskene synes forsøket likevel lovende. Særlig gjelder dette muligheten for sikker registrering av bart fjell og myr.
Det var ønsket vann til 2 husholdninger. Bergarten er middelskornet gneis. Boreplass ble tatt ut.
Anvisning av borested for vannforsyning til campingplass.
Anvisning av borested for vannforsyning til Rødtangen.
Det var ønsket vann til 3 boliger. Bergarten er amfibolitt. Boreplass ble tatt ut.
Beskrivelsen finnes på kartet.
Anvisning av borested for vannforsyning til to husholdninger og hagevanning.
Anvisning av borested for vannforsyning til bebyggelse ved Støa.
Vurdering av kilder til vannforsyning for planteskole. To rapporter: 11.06 1976 og 27.07 1976
Det var ønsket grunnvannsforsyning til et gardsbruk. Boreplass ble tatt ut. Bergart gneis.
Det var ønsket grunnvannsforsyning til et gårdsbruk. Brønnboring ble frarådet. Bergart gneisgranitt.
Det var ønsket grunnvannsforsyning til en planlagt enebolig. Bergarten i området er finkornet gneis. Boreplass ble tatt ut.
Det var ønsket grunnvannsforsyning til 2 planlagte villaer. Bergarten i området er finkornet gneis. Boreplass ble tatt ut.
Det var ønsket grunnvannsforsyning til et gardsbruk og en planlagt villa. Bergarten er finkornet glimmer gneis. Boreplass ble tatt ut.
Anvisning av borested for vannforsyning til gårdsbruk.
Det var ønsket grunnvannsforsyning til en familie. Bergarten er finkornet, glimmerrik gneisgranitt. Boreplass ble tatt ut.
Det var ønsket vann til et gårdsbruk. Boreplass ble tatt ut. Bergart er gneis med noe pegmatitt.
Det var ønsket grunnvannsforsyning til en enebolig. Boring ble frarådet. Bergart hornblendeskifer.
Anvisning av boresteder for vannforsyning til jordbruksvanning. Før boring anbefales løsmassene utprøvet ved sonderboring.
Anvisning av boresteder for vannforsyning til hytter.
Det var ønsket ny vannkilde til rekonvalesenthjem og gårdsbruk, etter at kraftsverkstunnel hadde drenert eksisterende borebrønn i fjell. Det ble anbefalt å utnytte grunnvann fra løsmasser, da det var gravet prøve- brønner til 5 meters dyp.
På eiendommen var en gammel brønn blitt drenert av kraftverkstunnel. Bore- brønnen til 120 m ga bare 10 l/t boret i område som er sterkt påvirket av tunnel. Bergarten er forholdsvis grovkornet gneisgranitt. Ny boreplass ble tatt ut.
Anvisning av borested for vannforsyning til to boliger.
Det var ønsket grunnvannsforsyning til endel hytter. Bergarten er gabbro. Brønnboring ble frarådet. Det ble anbefalt å utnytte en kilde i området.
Sonderboringer til 18 og 10 m i leire uten mulighet for grunnvannsuttak, Hyggen.
Anvisning av borested for vannforsyning til hyttefelt.
Anvisning av alternative borested for vannforsyning til jordbruksvanning.

Pages