8 results
Brev: 1879/71G Vannbehovet er ca. 500 l/t. Det antas å kunne skaffes ved boring i fjell. Bergarten er massiv, relativt homogen grønnstein. Boring ble anvist skrått 60o retning N380 mot N.
Brev: 1145/71G Det antas at vannforsyningen vil kunne baseres på grunnvann tatt fra løsmasser gjennom sandspiss.
Brev: 3305/71G Fire boreplasser er anvist øst for hytta, mot sprekkesone. Bergarten i området er en kvarts-feltspat skifer (Oppdalsskifer) som er svært lite oppsprukket. Erfaringene ved borebrønner i denne bergarten er svært sparsomme. En får bore og håpe.
Brev: 3935/71G Bergarten tilhører grønnsteinavdelingen. Vannbehovet på 700 l/t vil kunne dekkes med fjellboring, men flere hull må påregnes dersom en ikke er heldig å treffe på ganger av trondhjemitt. Stor overdekning av leire vanskeliggjølr boring, men bedrer beskyttelsen mot forurensning av vannet. Boreanvisning gitt.
I Gauldal på sterkningen Øysanden, Melhus, Kvål ble det utført 7 eletriske vertikalsonderinger med avstander opp til flere hundre meter mellom strømelektrodene. Målingene utgjør en rekogoserende undersøkelse med tanke på gunstige steder for grunnvannsuttak. Det er ikke skrevet rapport over målingene, men det finnes oversiktskart samt 7 blad kurver i NGU's arkiv.
Det ble utført målinger i 8 hull boret i vifte mot heng og ligg fra nivå 45 i gruben. Borhullsviften står vinkelrett på malmaksen som faller ca. 30 grader mot vest. Hullenes lengde varierer fra ca. 100 meter til ca. 200 meter. Formålet med målingene var å bidra til påvisning av eventuelle ukjente malm- forekomster i eller i nærheten av borprofilet. Det var første gang slike målinger ble utført i Killingdal Grube, og de fikk derfor preg av forsøk. Målingene foregikk på vanlig måte.
Det fremlegges i denne rapport måleresultater fra i alt 37 hull. Noen få av disse er målt under tidligere oppdrag, og det kan derfor være grunn til å vise til rapportene nr. 532, 782 og 851. I 16 hull er det utført både EM- og SP-målinger, i 16 hull bare EM- og i 5 hull bare SP-målinger. Det er målt 14 hull i Storwartzområdet, 19 i Lergruvbakken og 4 ved Kongens grube. De fleste hull er boret på basis av resultater fra tidligere EM-bakke- målinger (Turam).
Formålet med undersøkelsen var å bestemme dypet til fjell på tomten for NGU's nybygg/geologibygget. Det ble også målt med sonderbor i 8 punkter. Fjelldypet varierer fra 1 - 4 m.