7 results
Brev: 240/71G Den seismiske undersøkelse som ble gjennomført av NGU primo desember 1970 viser egnet profil på løsmasser og fjelloverflate i forhold til Andestad- vatnet. Imidlertid opptrer uventet lave lydhastigheter langs to profiler fra Andestadvatnet inn i avsetningen. Bare boringer kan bringe på det rene hva de innebærer. Slike undersøkelser blir anbefalt utført.
Brev 2078/72G 300-400 personer med vannbehov 5m³/t kan trolig dekke vannbehovet ved boring i fjell. Det må bores mange hull. En rekke boreplasser ble anvist. Bergarten, granodiorittisk gneis, har noen hovedsoner som virker lovende.
Brev 150/71G Det holdes for mulig at betydelige mengder grunnvann fra løsmasser vil kunne skaffes fra Rødsetområdet, særlig nedre del av Malmedalen og rundt Holens grustak, evt. også nærmere sjøen. Kombinasjon av naturlig og kunstig infil- trasjon anbefales. Grunnundersøkelser tilrådes. Vann vil kunne skaffes fra grunne brønner i løsmasser i Boresdalen. Mindre vannforsyninger fra gravede brønner kan etableres ved Hustadvannets SØ-side.
Brev: 1924/71G Fjørtoft: Det anses i utgangspunktet umulig å forsyne øyas 700 personer ved grunnvann fra fjell. 10 boresteder er anvist. Bergarten er gneiser av varierende type, en bør holde seg til markerte sprekkesoner ved boring. Løsmasseforekomster av vesentlig betydning for grunnvannsforsyning er ikke funnet. Lepsøy/Løvsøya: Også denne øyas befolkning på ca. 1200 personer anses det mulig å forsyne med grunnvann fra fjell, kansje supplert med vann fra kilder.
Brev 3342/71G Statusoversikt etter grunnundersøkelser som inkluderte diverse sonderboringer, diverse sandspisser m.v. Konklusjon: Massene i dypet er for tette til å gi vann tl rørbrønner. De øverste lag fører en del vann som blir anbefalt innsamlet ved drensgrøfter.
- Oppdraget gikk ut på en ingeniørgeologisk kartlegging av overføringstunellen Vindøla-Gråsjø. - Fjellet tunellen er drevet i består nesten utelukkende av granittisk gneis slik at en står nesten uten mulighet for å finne hvordan de petrografiske forhold influerer på driften. Dette kan bare gjøres etter at tunnelen er kartlagt i forskjellige bergarter. - Prøver er tatt for sprøhet og flisighetstest.
Brev: 1782/71G Muligheten holdes åpen for at Stranda skal kunne forsynes med grunnvann fra løsmasser. Det anbefales seismikk, eventuelt videre grunnundersøkelser i elvedelta vest for Sve og ved Furset.