4 results
Græsli Grube dannet et naturlig utgangspunkt for undersøkelsene i nordlige del av feltet Haltdalen - Tydal. Malmen i Græsli Grube fører kobberholdig svovelkis med noe sinkblende. Da malmen er kvartsholdig antok man at lednings- evnen ville være liten og at indikasjonene ville bli svake. Man var samtidig forberedt på at de kisholdige grafittskifere som opptrer i feltet ville gi indikasjoner og komplisere undersøkelsene. Det ble utført el.magn. målinger (Turam).
Undersøkelsenes oppgave var i første rekke å fastlegge utstrekningen av Husvikfeltets kjente bly-sinkforekomster og deres relative mektighet og sam- tidig påvise mulige ukjente forekomster i deres nærhet. Undersøkeslsesområdet var på forhånd avgrenset til en bredde av 0,3 km og en lengde av 2 km. Malm- dannelsene er knyttet til kontakter mellom en skifer og en kalksten. Den elektriske ledningsevne av malmstuffer fra Husvikfeltet var bestemt på for- hånd.
Undersøkelsens oppgave var i første rekke å prøve om man ved geofysiske metoder kunne påvise en kontaktlinje mellom bergartene kvartsitt og grønnsten. Hvis forsøkene falt heldig ut, skulle man kartlegge kontaktens forløp i et nærmere angitt felt, som strekker seg fra Landsverk i Dalane, over Nystaue og Stortjern til Svarttjern i Morgedal. Det finnes i Dalane flere forekomster som fører gedigent kobber. Forekomstene er små og de er utskilt på den kon- takten som det var oppgaven å kartlegge.
Undersøkelsens oppgave var i første rekke å fastlegge utstrekningen av de kjente grafittforekomstene og påvise eventuelle ukjente forekomster. Under- søkelsesområdet var på forhånd avgrenset til et felt av utstrekning ca. 3 km i strøkretning og en bredde av ca. 500 meter. Undersøkelsen ble foretatt ved el.magn.kond. målinger (Turam).