40 results
Under 1. verdenskrig ble det foretatt prøvedrift på apatitt i denne fore- komsten. Driften har vært ubetydelig. Innslaget er idag vanskelig tilgjeng- elig p.g.a. rasfare. De innsamlete prøver er fra berghallen og fra sidene på innslaget. På det innsamlede materialet er det utført kjemiske og spektro- grafiske analyser. Apatitt forekommer i opptil 1-2 cm store individer, er delvis oppbrutt og gjennomsatt av kalkspat, dels ligger det inneslutninger av kalkspat i apatitten.
Rekognoserende undersøkelser av en rekke kalk/dolomitt og kvartsittfelter i Gildeskål kommune er blitt utført. I alt er det undersøkt 6 kalkstein/dolo- mittfelter og 4 kvartsittfelter. Når det gjelder kalk/dolomittfeltene er kvaliteten for dårlig til at de kan tenkes utnyttet økonomisk. En detaljert undersøkelse av kvartsittdraget mellom Kyllingvann og Opsal anbefales.
Anvisning av borested i fjell for vannforsyning til vannverk for Kana.
Beskriver undersøkelsene i forbindelse med en mulig framtidig grunnvannsforsyning fra løsavsetningene på Kilemoen. Vannverket skal dekke Ringerikes behov.
Opptakten til befaringen var et TV-program hvor representanter fra Tysfjord kommune trakk fram to forekomster i Indre Tysfjord hvor det muligens fan- tes kalkstein av en slik kvalitet at den kunne brukes som tilskudd til en eventuell utvidelse av sementproduksjonen i Kjøpsvik. 1) Klubben; analyseresultatene viser at "kalksteinen" er av meget dårlig kvalitet. En økonomisk utnyttelse synes helt utelukket.
Vurdering av grunnvannets bevegelsesretning og om uttak av masse i Herremoen vil forurense grunnvannet.
Forundersøkelser for fellesvannverk, antatt behov ca. 150 l/min. Meget gode forhold for grunnvannsuttak. Prøvespissen kan tjene som produksjonsbrønn inntil videre.
Kartlegging av grunnvannsforholdene ved Kongsvinger Vannverk. Forslag til klausulområder.
Vernehjemmet forsynes med vann fra 2 borebrønner, men det ønskes mer vann. Sted for boring i fjell ble tatt ut.
Til hjel for planlegging av vannverk basert på grunnvann ønsket oppdragsgiver å få målt et seismisk profil over nordenden av Kilemoen. Løsmassetykkelser, grunnvannspeil og lydhastigheter var av interesse. Vanlig seismisk refraksjonsutstyr ble brukt. Resultatene blir gitt i opptegnde profilsnitt.
På Grindalsmoen nord for tettstedet Elverum regnet man med å kunne ha en interessant grunnvannsressurs med infiltrasjon fra Glomma. Seismikken skulle bidra til å klargjøre forholdene på stedet. Det ble registrert løsmassemektigheter på opptil 30 m.
Muligheten for økt grunnvannsforsyning ble vurdert for 3 steder i kommunen. Steder for boring i fjell ble tatt ut.
Forundersøkelser for fellesvannverk, antatt behov 600 - 1000 l/min. gode muligheter ved prøvepunktet, anbefalt 7" vertikalt neddrevet rørbrønn til 12 m.'s dyp og magasinanalyse.
Malmforekomsten i Lergruvbakken er undersøkt ved en rekke vertikale borhull fra dagen. Oppgaven ved foreliggende undersøkelse var å bistå oppdragsgiver med å finne igjen ett av disse - nr. 145 - i gruben. Hullet skal benyttes for nedføring av høyspenst strøm til gruben. Hullet er 146 meter dypt og er avsluttet 6-7 meter under malmsonen/grubenivået. Målingene foregikk i gruben med vanlige Turaminstrumenter. Det ble ført 500 per.
It has been possible with the aid of whole rock geochemistry to make a start at understanding the Caledonian volcanic belts in Norway, so that we can now progress beyond the stage of considering them under all-inclusive terms such as "greenstone", "basic volcanics" and other generalizations and begin to think in terms of specific magmatic types, e.g. island arc tholeiites, island arc calc-alkaline suites, ocean floor type lavas, etc..