Content type

Topic

Year published

1159 results
Bli med ut på tur og se jettegryter i vår videosak. Vi drar til Stjørdal kommune hvor det finnes flotte eksempler.
Gjett hva denne kummen utenfor NGU skjuler… Et sensorpunkt for jordskjelv!
Marine grunnkart gjør det enklere å se på miljøpåvirkningen rundt anlegg for lakseoppdrett. - Med slike kart er det mulig å finne enda bedre plasseringer for prøvetakingsstasjoner, mener Statsforvalteren i Rogaland. 
Marine grunnkart er til stor hjelp for fisker Karl Kristian Storøy fra Herøy på Sunnmøre. – Kartene er enkle, nøyaktige og intuitive å bruke, sier 34-åringen.
Byer antas å tredobles i størrelse fra 2010-2030. Det kan medføre økt konflikt og press på undergrunnen, og føre til mer ustabilitet, geofarer, forurensning, endring av grunnvannet, og sløsing med penger.
For første gang på nesten 40 år lanserer Norges geologiske undersøkelse (NGU) et nytt landsdekkende berggrunnskart i målestokk 1:1 350 000.
test
Yrkesfisker Atle Geir Teige har tatt i bruk marine grunnkart for å finne nye felt for fangst av sjøkreps. 63-åringen fra Herøy kommune i Møre og Romsdal er svært fornøyd med kartene over sedimentene på bunnen.
Bilde av landskap
Geologiens plass i det grønne skiftet er tema på tre konferanser rett over nyttår. Både NHO-konferansen, Norsk Geologisk Forenings vinterkonferanse og NGU-dagen reiser diskusjonen om ei grønn framtid.
Er dette bergarter som kan inneholde olje og gass, eller kan de tvert om brukes til lagring av CO2? Forskere gransker forvitret og oppsprukket grunnfjell.
Igjennom programmet «Geologiske ressurser i Trøndelag» skal Trøndelag fylkeskommune og Norges geologiske undersøkelse (NGU) få bedre oversikt over de geologiske ressursene i fylket.
Utsnitt av det nye kartet som viser ny visning av bergarter og punkt i kartet.
Norges geologiske undersøkelses (NGU) berggrunnskart på nett har nå blitt oppgradert. Det gjør at du enklere kan se de ulike bergartene som finnes i Norge og hvor NGU kartlegger berggrunnen i dag.
Skulle det oppstå en atomulykke i nærheten av Norge, vil NGU mobilisere umiddelbart. Måling av radioaktivitet er en viktig del av landets atomberedskap, 30 år etter Tsjernobyl-ulykken.
Bildet viser geologer som feirer med flagg etter feltarbeid i Antarktis.
NGU og Norsk Polarinstitutt (NP) har signert en samarbeidsavtale og oppnevnt et samarbeidsutvalg med en representant fra hver av de to institusjonene.
Terrengmodell av testfeltet Fjøløy og Klosterøy i Stavanger.
De grunneste sjøområdene i Stavanger er kartlagt med ny teknologi. En sømløs overgang mellom sjø- og landdata gir helhetlige terrengmodeller av landskapet i kommunen. Det er første gang i Norge at et så stort område kan kartlegges på denne måten.
Et kamera filmer Henrik Schiellerup og Belinda Flem i NGUs auditorium.
NGU organiserer en workshop 22-24.mars for å utveksle erfaringer om kartlegging, overvåking og forvalting av grenseoverskridende grunnvannsressurser med Estland, Polen, Latvia og Ukraina.
Trondheim Torg i solnedgang. Det er lite folk på torget.
- Trøndelag er en skattkiste, og det kunnskapsgrunnlaget NGU legger frem er et skattekart. Det uttaler regiondirektør i NHO Trøndelag, Tord Lien, i forbindelse med at NGU 18. mars presenterte nye geologiske kart og data over Trøndelag.
Utvalgsleder Inge Ryan sammen med statsrådene på pressekonferansen.
Gjerdrumutvalget ønsker en nasjonal handlingsplan for å redusere risikoen for kvikkleireskred. De ønsker også en nullvisjon for tap av menneskeliv som følge av kvikkleireskred.
Astrid Lyså på Jan Mayen.
Beste kart! NGUs rykende ferske kvartærgeologiske kart over Jan Mayen i målestokk 1:50 000 har fått Folkejuryens pris for beste kart under Geomatikkdagene.
Bildet viser forsker Martin Klug ved en PC i laboratoriet.
Her måles magnetiske egenskaper i sedimenter og bergarter. Små prøver med lite magnetisk materiale blir presist målt og karakterisert. Nå foreligger den første vitenskapelige publikasjonen basert på målinger med NGUs kryogenmagnetometer.
Forsker Bernard Bilngen.
Årets vitenskapelige publikasjon ved NGU er tildelt forsker Bernard Bingen ved seksjon for fastfjellsgeologi. Han får prisen for artikkelen «The Sveconorwegian Orogeny», publisert i Gondwana Research i februar 2021.
NGU-forsker Trond Slagstad sitter på ett kne og peker på en stein.
I denne videoen får du en smakebit på noe av det Norges geologiske undersøkelse (NGU) gjør på feltarbeid.
Nasjonal database for grunnundersøkelser (NADAG) ønsker seg mer data. Målet er at data fra alle grunnundersøkelser i Norge skal være tilgjengelig.
NGUs forskningsfartøy "Seisma"
Nye marine grunnkart fra Skjervøy og Kvænangen er publisert. Først ute var Kartverket med dybdekart. Nå kommer de geologiske og kjemiske kartene, som kan bidra til å styrke forvaltning og næringsutvikling i Troms og Finnmark fylke.
Mikis van-Boeckel legger en feltduk over Martina Böhme som ligger livløs.
Norges geologiske undersøkelse (NGU) er i gang med årets feltarbeid for å kartlegge mer av Norges geologi. Derfor holder Røde Kors førstehjelpskurs, så geologene vet hva som skal gjøres i potensielt farlige situasjoner som kan oppstå.
Dukkene Gisle Gråstein og Frida Fossil ute på gress.
Som filmen «Gisle gråstein og Frida Fossil» illustrerer, er det ikke alltid man vet hvilke verdifulle ressurser som fins der man skal bygge. Det kan føre til at vi mister disse ressursene for alltid.
Et stort skjellet av en T-Rex og to andre dinosaurer er på utstilling.
Naturhistorisk museum åpnet fredag 6.
gneis, fjord, nordmøre
Norges geologiske undersøkelse (NGU) har inngått en samarbeidsavtale med Møre og Romsdal fylkeskommune om kartlegging av de geologiske ressursene i fylket.
Skjermbilde av InSAR Norge kartet med grønne punkter i Norge og Sverige.
Karttjenesten «InSAR Norge», som viser innsynking og ustabile fjellpartier i Norge, viser nå også data fra Sverige. I tillegg er InSAR-kartet i Norge oppdatert med data fra 2021.
Bilde av undervannsfarkosten Nautile.
To nye internasjonale studier har skaffet til veie mer kunnskap om områder med mineralressurser på havbunnen. Undersøkelsene er gjort på midthavsryggen sør for den portugisiske øygruppen Azorene i Atlanterhavet.
Bilde tatt i elektronmikroskop av tennene.
Her er «Jaws» - i virkeligheten! Dette er tennene til den helt vanlige norske albuesneglen. Tennene er fulle av jern og består trolig av det sterkeste naturlige materialet vi kjenner.
Nye radonkart til venstre viser langt mer radonfare i Trøndelag.
Ved å bruke fly-og helikoptermålinger er det blitt oppdaget langt flere steder med høyt aktsomhetsnivå for radon i Trøndelag.
Terje Thorsnes foran FN-bygningen i New York.
NGU-forsker Terje Thorsnes deltok denne uka på en konferanse i FN med et Mareano-foredrag om bruk av autonome undervannsfarkoster og ubemannede overflatefartøy i datainnsamling til havs.

Seksjonen utvikler geodatabaser og brukervennlige kart og karttjenester i samarbeid med geologene. Karttjenestene er tilpasset og markedsført til prioriterte målgrupper gjennom den nasjonale geografiske infrastrukturen Norge digitalt. Utgangspunktet for Norge digitalt er at hver part i samarbeidet gjør sine geodata tilgjengelig for de andre deltakerne og allmennheten ved å opprette og operere sine egne geodatatjenester. Tjenestene skal være digitale, verdiskapende og skal bidra til å effektivisere forvaltningen av arealer, naturressurser og næringsutvikling.

Informasjonsteknologi er en kritisk suksessfaktor for NGU. Uten velfungerende IT-systemer får vi ikke utført oppgavene våre eller formidlet produksjonen vår på en hensiktsmessig måte. Seksjonen drifter alle sentrale IT-systemer på NGU. Vi er også en viktig aktør i utviklingsarbeidet som blir gjort på geologiske databaser.

Fire NGU-ere står med gule hjelmer ved en snart ferdig stand på PDAC 22.
Norges geologiske undersøkelse (NGU) var nylig på verdens største messe for gruveindustri og leting etter mineraler. Allerede før messen merket NGU økt interesse for nordiske mineraler og metaller.
Vindturbiner til havs.
Norsk satsing på havvind og oppdrettsanlegg til havs krever ny, oppdatert og moderne kartlegging av sjøbunnen. Nå setter aktørene i Mareano-programmet kursen mot Nordsjøen.
Helikopter og sonde på bakken.
Kartleggingen av de geologiske ressursene i Møre og Romsdal er i full gang. I juni startet de første geofysiske helikoptermålingene fra Eide i Hustadvika kommune. I august starter geologene sin kartlegging på bakken.
Forsker fra NGU på feltarbeid
Nordic Innovation, en organisasjon under Nordisk Ministerråd, lanserte 30. juni et nytt prosjekt for bærekraftig mineralproduksjon i Norden.
NGU-forsker Ane.K. Engviks bilde fra Antarktis er nå på forsiden av det populære og anerkjente tidsskriftet “Geology”. Nedenfor beskriver hun hvordan den flotte geologien vi ser, forteller hvordan landskapet har blitt dannet.
Vulkanske bergartene på Putorana-platået i Sibir.
En ekstrem global oppvarming for om lag 252 millioner år siden forårsaket masseutryddelse av liv på jorda. Livet i havet og på land brukte opptil ni millioner år på å komme seg igjen.

Pages