6 results
I 1937/38 ble det målt Turam i flere felt i Grefstadfjell (GM Rapport nr.10). Feltene er vanskelig å stedfeste/avgrense. Ved foreliggende undersøkelse i Grefstadfjell ble feltene fra 1937/38 i vesentlig grad målt på nytt. Oppdragsgiver ønsket geofysiske undersøkelser over et område som strekker seg fra Frilsjøen over Vesthellingen av Grefstadfjell mot Meldal. I den sydlige del av området ligger de gamle grubene Victoria og Kong Carl. Det ble utført 500 per.
Tverrslaget ligger på nivå 430 nord for Wallenberg skakt og har retning om- trent nord-syd. Tverrslaget er litt over 1 400 meter langt. De første forsøk på målinger i Tverrslag 6 ble gjort i 1954 mens inndriften pågikk. (GM Rapport nr. 135C). De nye målingene i tverrslaget var i første rekke et forsøk på en klarlegging av Jordhusmalmens eventuelle fortsetelse mot dypet. Jordhusmalmen ligger ca.
I denne foreløpige rapport over undersøkelsene er det gitt en kortfattet fremstilling av det som er gjort og de resultater som er fremkommet. Det henvises til den endelige og mer utførlige rapport som er delt i 3 hefter: 157 A Hovedmalmen, fortsettelse Vest. 157 B Grefstadfjell. 157 C Tverrslag 6, Hovedgruben.
Det var stilt som oppgave å forsøke om supplerende målinger ut fra andre, muligens gunstigere anlegg for strømtilførsel og måling, kunne gi data for sikrere vurdering av den formentlige dypindikasjonen vest for Hovedmalmen,kfr. rapportene 124 A, B og 135 D. Det ble foretatt målinger ut fra 3 konduktive kabelanlegg. Ett av disse danner symmetri omkring malmen med ett av anleggene i 1954.
Overdekkets mektighet skulle fastlegges på et antall steder for forestående byggearbeider i området Bjørnlivann - Fagerlivann og i dalhellingen ved Løkken anleggsområde. Målingene ble utført etter vanlig seismisk refraksjonsmetode langs rettlinjete profiler. Forholdene i anleggsområdet var meget ugunstige på grunn av sterk grunnstøy.
Rødhammer kisforekomst - som ble funnet i 1774 - har flere ganger i årenes løp vært gjenstand for røskingsarbeider og små forsøk på drift. De første diamant- boringer fant sted i 1917. I 1947/48 foretok NGU og GM en geologisk/geofysisk undersøkelse over et større område over og omkring gruben (kfr. rapport 1283 i Bergarkivet og GM rapport 55). De siste diamantboringer i området ble fore- tatt i 1954/55 av Killingdal Grubeselskab.