8 results
Feltene er kartlagt geologisk av professor Th. Vogt. De kjente anvisninger - små gruber og skjerp - eies av Røros Kobberverk. Ved Klinkenberg grube ble det målt et ca. 7,5 km2 stort område som også omfatter Fjellgjeltskjerpene og Sødalsgruben. Ved Abrahams grube ble det målt et ca. 7,4 km2 stort område. Det ble utført el.magn.konduktive målinger (Turam), og det var i første rekke stilt som oppgave å kartlegge de kjente forekomster.
I forbindelse med oppdragsgivers prosjektering av avløpstunnel fra Øvre til Nedre Leirfoss oppsto spørsmål om bestemmelse av overdekkets mektighet i et parti mellom fossene. Befaring av feltet gjorde det klart at forholdene ikke var de beste for elektriske målinger, som er den type målinger Geofysisk Malmleting fortiden disponerer for en oppgave av denne art. Det ble utført motstandsmålinger ved Wennermetoden. Tykkelsen av overdekket ble bestemt i 6 punkter.
Feltet er geologisk undersøkt av professor Th. Vogt. Forekomsten i Fløttum Grube har tidligere vært gjenstand for oppfaringsdrift og diamantboringer. Malmen er av kompleks karakter og består av svovelkis og magnetkis med kobber- kis og sinkblende samt andre verdifulle malmmineraler. Det er sett grafitt- holdige skifere i malmens utgående og i diamantborhullene.
Det var stilt som oppgave ved magnetiske målinger å påvise en eventuell videre fortsettelse av de kjente klebersteinsforekomster ved Haugseter. En var opp- merksom på de betydelige usikkerhetsmomenter ved anvendelse av magnetiske målinger for en slik oppgave, men fant det riktig å gjøre et forsøk. Geologisk konsulent for oppgaven var ananuensis E. Sæther. Det aktuelle strøk ble undersøkt dels ganske detaljert, dels ved spredte profiler.
Det var stilt som oppgave, ved egnete geofysiske metoder å undersøke ut- strekningen av de kjente jern - manganforekomstene. Videre skulle man, så langt de foreliggende midler tillot det, foreta undersøkelser i nærliggende områder mot nord og vest for å fastslå om det finnes andre forekomster av betydning. Forekomstene er beskrevet av statsgeolog Arth. O. Paulsen i rapport av februar 1939. Ved foreliggende undersøkelse ble det foretatt magnetiske målinger i et område av utstrekning ca. 3,5 km2.
Det var i første rekke stilt som oppgave å undersøke den kjente kisforkomsten Dernest skulle det undersøkes om det finnes hittil ukjente malmer i draget syd og nord for Rødhammer Grube. Ved Rødhammer Gruber er det tidligere funnet en kisgang med lengde ca. 300 meter etter strøket. Kisgangen deler seg midt- veis i en østre og vestre gang. Kismektigheten kan være opp til 10 meter. Kisen er nesten kobberfri.(Bergmester Arne Aasgård). Det er iaktatt grafitt- soner i feltet.
I forbindelse med boringer etter malm hadde man støtt på relativt store mektigheter av morene og ikke kommet ned til fast fjell. Formålet med målingene var å bestemme mektigheten av overdekket i noen punkter. Det ble foretatt motstandsmålinger ved den såkalte Wennermetode. I alt 7 punkter ble målt.