Content type

Publication type

Publication series

Year published

County

3 results
5 prøver med oppredningsavfall er tatt i slamhaugene ved Knaben. Disse er analysert på ialt 23 elementer og sammenlignet med gjennomsnittsverdier for granitter. Mo verdiene varierer fra 69 ppm til 0.22% med et gjennomsnitt på 686 ppm. Det viser at avfallsproduktet kan representere en viss verdi.
Turistsenter "Jogledalen" vil trenge ca. 80 m3/døgn rent vann og kreve in- filtrasjon av tilsvarende mengder avløpsvann. Det bør gjøres forundersøkelser i Joglas delta ved Fidjeland for grunnvann fra rørbrønn. Løsmassene i terrassene langs Jogla egner seg for infiltrasjon. Det bør kreves høy grad av partikkelfjerning og intermittent drift før utløp til grunnen.
Forekomstene ble befart av ing. J. Gust og undertegnede i 1978 i forbindelse med sammenstillingen av det metallogenetiske kartet for kartblad Mandal 1:250 000. I juli 1979 ble feltet undersøkt nærmere ved geologisk kartlegging i M 1:5 000 for sammenstilling i M 1:20 000, ved bekkesedimentprøvetaking og jordprøvetaking ved Åmland. Det ble også utført gammaspektrometermålinger. Molybdenforekomstene er vesentlig knyttet til bånd med grå gneis i øyegneis.