12 results
Vurdering av mulighetene for grunnvannsforsyning fra løsmasser til boligfelt, Storsjøen.
Fjellets beliggenhet skulle fastlegges langs en prosjektert hoppbakke. Det ble utført målinger etter vanlig seismisk refraksjonsmetode. Løsmassenes mektighet viste seg å være ganske store, største mektighet ca. 20 meter.
Oppdraget omfattet befaring med prøvetaking av fast fjell for tilslagsmateriale samt etterfølgende analysearbeid ved laboratoriet. Det ble i alt tatt 38 prøver for mekanisk styrke.
Som en del av Blyprosjektets undersøkelser 1969 ble det utført geologisk kartlegging på kartbladene Jordet, S.Osen, Julussa og N.Osen. Det foreligger en preliminær rapport datert 22.07.69 med fire fargelagte kart og en "COMPLEMENTAL REPORT" datert april 1970. Begge er tatt med i denn rapporten 893 B. Fire geologiske kart følger med som seperate bilag.
Som et ledd i Blyprosjektets undersøkelser er det utført geologisk kartlegging på kartblad Engeren og geologisk detaljundersøkelser på kartbladene Jordet, Søre Osen, Julussa Engerdal og Engeren.
Undersøkelsene ble foretatt av tekn. ass. Harald Hatling i tiden 2/6- 13/6 1969. De undersøkte områder er lokaliteter foreslått av statsgeolog Øyvind Gvein i fyllitt- og sparagmittbergarter i den nordlige del av fylket, og Trysilsandsteinen. Når det gjelder sparagmitten i den nordlige del av Hedmark fylke, er hoved- inntrykket at bergartene overveiende er finkornede og massive med svak lagdeling. Fargen varierer, men den er vanligvis lys.
Brev: 4615/70G Vannbehovet i år 2010 er beregnet til 200 l/min. innebærer at grunnvann fra fjell er utelukket. Tosteder ble vurdert m.h.p. grunnvann fra løsmasser, avsetning vest for Åsen, og Kveita ved elva Vangrøften nord for Tuveng. Førstnevnte avsetning er alt for liten. Sistnevnte sted kan kansje ha mulig- heter. Målinger av kildehorisont her ble anvist. Neste skritt: grunnunder- søkelser
Vinteren 1968/69 ble det lagt fram planer for å sette igang et prosjekt for undersøkelser av blymineralisering lang fjellkjederanden. Rapporten gir en oversikt over strategrafi, tektonikk og blyforekomster langs den sydlige delen av fjellranden. Videre er blyundersøkelser i Landskogs- taksteringens humusprøver fra Oppland beskrevet. Det er utarbeidet en katalog over alle blyforekomster i Syd-Norge registrert i Bergarkivet.
Brev: 2284/70G Vannforsyningen til 10-15 boliger anbefales løst ved brønn i løsmasser i Sevillas delta.
Brev: 2366/70G Vannforsynning til 11-16 husstander (800 liter pr. time) anbefales løst ved fjellboring (ev.) Anbefaling om boresteder er angitt.
Brev: 2396/70G Vannforsyning til 700-800 personer i Hernes anses mulig å løse ved grunnvann, ved å bore 10-15 hull i fjell i åsen nord for grenda.
Antall profilkilometer 4340. Profilavstand 2500m. Oppdraget inngår som del av den flymagnetiske kartplan for Norge. Målingene utført 1970. Prosjektleder H. Håbrekke.