10 results
Vurdering av grunnvannsmektigheten i fjell og løsmasser til Mesnali tettsted.
Grunnvannsforsyning til 13 husstander Braskereidfoss.
Forekomsten var i drift før arkeologiske funn av klebersteinsgryter i 1969. I 1972 foretok NGU en geologisk undersøkelse av forekomsten med tanke på ny drift utenfor de arkeologisk interessante feltene. Denne rapporten inn- eholder resultater fra kjerneboringer sommeren 1974. Boringen har vist at det er tilstrekkelige mengder av restaureringsmateriale til Nidaros Dom- kirke i uoverskuelig framtid. Kvaliteten er blant det beste som er kjent i Norge.
Forslag til seismiske undersøkelser og undersøkelsesboringer for å bringe på det rene grunnvannsmulighetene for å forsyne deler av Vang kommune. Forekomstens koordinater: 14 47
Kommentarer til seismiske målinger i forbindelse med sikring av grunnvann.
Anvisning av boresteder for vannforsyning til tre gårdsbruk, Elverum.
Plass for dypbrønnsboring ble anvist.
Grunnvann er alternativ i forbindelse med vannforsyningen til Vang. Det er gjennomført seismiske målinger, boringer og gravinger i nedre del av Flakstadelvas delta. Avsetningen har liten utnyttelsesgrad, fordi den vannførende sone over underliggende leire har liten mektighet.
Rapporten omhandler et geofysisk måleoppdrag fra helikopter over Harsjøfeltet vest for Røros. Det ble utført magnetiske- og elektromagnetiske målinger over et 85 km2 stort område, og tilsammen ble det fløyet 510 km profil. Som kart- og navigasjonsgrunnlag ble fotomosaikk i målestokk 1:15 000 benyttet, og resultatene fra målingene er også tegnet ut som kotekart i sammemålestokk. Flyhøyde og profilavstand var henholdsvis 170 fot og 150 meter.