5 results
Brev: 4903/69G Vannforsyningen anbefalt løst ved fjellboring. Fare for alunskifer.
Etter oppdrag fra A/S Folldal Verk utførte NGU sommeren 1968 geokjemiske bekkesedimentudersøkelser i ett område vest for Alvdal og ett syd for Kvikne, tilsammen ca. 500 km2 Prøvene ble analysert på syreløselig Cu, Ni, Zn, Pb og lettløselig Cu. Rapporten beskriver gjennomføringen og de geokjemiske resul- tatene av undersøkelsene.
Som et ledd i blyprosjektets undersøkelser 1969 er det foretatt fotogeologiske tolkninger av flybilder over et område nord for Lillehammer.
Befaringen er foretatt i tidsrommet 20/8-21/8-1968 av statsgeolog Gvein. Oppdraget, en undersøkelse av skifer og andre bergarter av mulig økonomisk verdi, er gitt i brev av 12/2-68 fra disponent E. Mathiesen, Atnoset. Resultat: Litteraturstudier og feltundersøkelser av bergartene innen A. Mathiesen & Co. A/S eiendommer i områdene Atnsjøen-Sollia og Atnoset- Bjørånes med henblikk på økonomisk utnyttelse gir et negativt resultat.
To undersøkelsesboringer på Kjellmyra i forbindelse med en eventuell grunn- vannsforsyning til Flisa.