Content type

Publication type

Publication series

Downloadable

Year published

County

384 results
For å vurdere faren for eventuell Hg-forurensning vra Borregaard Ind. Ltd's kloralkalifabrikk til Glomma er det utarbeidet et detaljert kart over fjelltopografien. Til dette er det benyttet tilgjengelige data fra peleplner, tidligere sonderboringer og seismiske målinger samt sonderboringer utført av NGU våren -88 og observerte fjellblotninger. Sørøst for klorfabrikken fremstår et høydedrag som trolig vil fungere som en sperre for eventuell spredning av forurensning.
Vurdering av mulighetene for å skaffe vann til 2 - 3 eneboliger og et gårdsbruk ved brønnboring i gneisbergarter. Massive berarter gir lite håp om noe godt resultat. Mulig boreplass er foreslått.
Det skulle skaffes vann til en skole som var under planlegging. Sted for boring av brønn i fjell ble tatt ut.
Brev: 2395/70G Vannforsyning til noen boliger anbefales løst ved boring i fjell. Anvisning for boring og boreplass er angitt.
Det var ønsket vann til et gårdsbruk. Sted for boring av brønn i fjell ble tatt ut.
Det var planlagt et hyttefelt med i alt 80 hytter, og det var ønsket grunn- vannsforsyning til disse. To steder for brønnboring i fjell ble tatt ut.
Det var ønsket vann til en planlagt skole. En brønnboring i fjell var ut- ført der skolen opprinnelig var planlagt, men det blir for kostbart å legge ledninger derfra. Sted for brønnboring i fjell ble tatt ut.
Prøvemateriale til denne kartleggingen består av aktive og uorganiske bekkesedimenter, innsamlet fra 289 lokaliteter i Østfold fylke. Prøvestedene ble markert på kart i målestokk 1:50 000 og koordinatfestet i UTM-nettet (sone 32). Analyseresultatene presenteres som edb-tegnede kart i A4-format (målestokk ca. 1:770 000). Alle data er lagret på magnetbånd ved NGU.
I slutten av uke 15 1996 ble NGU Rapport 95.161 utgangspunkt for medieoppslag ang. radon i grunnvann. Medieforkuseringen toppet seg med innslag i både radio og tv fredag 12.april. Flere av medieoppslagene hadde en litt uheldig vinkling i og med at det ikke ble skilt mellom grunnvann i løsmasser og i fjell. NGU har tidligere anslått at ca 550 000 nordmenn, eller 13 prosent av befolkningen har grunnvann som drikkevannskilde.
Innen Rakkestad kommunes grenser er 19 kvarts- feltspatforekomster undersøkt. Disse ble klassifisert i tre grupper. Gruppe I Forekomster i drift. (To fore- komster). Gruppe II. Positive forekomster. (Seks forekomster). Gruppe III usikre forekomster (Elleve forekomster). For forekomster av gruppe I, ble det gitt råd for videre drift. For forekomster av gruppe II, ble videre under- søkelser anbefalt.
Det var ønsket tilskuddsvann til et privat vannverk. Boreplass ble tatt ut. Bergarten er gneisgranitt.
Det var ønsket grunnvannsforsyning til et gårdsbruk. Boreplass ble tatt ut. Bergart i området er gneis og noe amfibolitt.
Det var ønsket grunnvannsforsyning til en enebolig. Boreplass ble tatt ut. Bergart er granitt.
Det var ønsket vann til et gårdsbruk, eventuelt også til vanning. Boreplass ble tatt ut. Bergarten er grovkornet gneis.
Det var ønsket grunnvannsforsyning til 3 eneboliger. Bergarten er grovkornet gneis. Boreplass ble tatt ut.
Det var ønsket grunnvannsforsyning til et småbruk. Boreplass ble tatt ut. Bergart gneis.
Det var ønsket grunnvannsforsyning til et gårdsbruk. Boreplass ble tatt ut. Bergart i området er granitt.
Det var ønsket grunnvannsforsyning til en hytte. Brønnboring ble frarådet. Bergarten i området er granitt.
Norges geologiske undersøkelse (NGU) har i samarbeid med Statskog sammenstilt NGUs Grus- og Pukkdatabase med Statskog Digitale Eiendoms Kartverk langs stamvegnettet i Norge. Tidligere er lignende arbeid utført for kystsonen fra Østfold til Nordland (NGU Rapport 2002.104). Arbeidet har fremskaffet 116 forekomster med grus og pukk som ligger på statsgrunn i tilknytning til stamvegnettet.
Ingen B-kommuner i Østfold har prioritert noe område for nærmere vurdering av grunnvannsmuligheter. To A-kommuner sa seg uinnteressert i GiN. De behandles som B-kommuner i denne fellesrapporten. Basert på gjennomgang av bakgrunnsmateriale er flere potensielle grunnvannsforekomster i løsmasse befart i B-kommunene. Forekomster som ble positivt vurdert sammen med mulige forekomster som tidligere er vurdert av NGU, beskrives under de respektive kommuner i rapporten.
Prøver av metallimmobiliserende bakteriale (MIB) biofilmer, samt andre tilsynelatende uorganiske jernutfellinger er analysert. Biofilmene viser betydelig oppkonsentrering av tungmetaller og enkelte andre elementer (Spesielt Fe, Ti, Al, P, Cu, V, Zr, Be og ZN) i forhold til grunnvannet. Disse metallene forblir bundet i biomassen under rensing med deionisert vann.
Det var ønsket grunnvannsforsyning til en eller to eneboliger. Boreplass ble tatt ut. Bergarten i området er sliregneis.
This paper deals with some preliminary results concerning the chemical com- position of stream sediments in central southern Norway and the correlation to the prevalence of multiple sclerosis within the same area.
Det var ønsket vann til et gårdsbruk. Boreplass ble tatt ut. Bergarten i området er sliregneis.
Det var ønsket vann til 25 planlagte hus. Sted for boring av brønn i fjell ble tatt ut.
Anvisning av borested for vannforsyning til skip i opplag.
Hg-innholdet i grunnen under kloralkalifabrikken blir presentert.
Det var ønsket vann til en enebolig. Det ble frarådet å bore her, pga. forurensningsfare. Bergarten i området er sliregneis.
Aktive og overveiende uorganiske bekkesedimenter, innsamlet fra 1356 lokali- teter i Oppland, Hedmark og Østfold er analysert på V, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn og Pb. Prøvetakings- og analysefeil er bestemt. Aritmetisk gjennomsnitt for de nu- meriske verdier for den relative prøvetakingsfeil er: V 20,8 %, Mn 25,0 %, Fe 13,5 %, Co 16,0 %, Ni 19,8 %, Cu 18,0 %, Zn 14,3 % og Pb 16,3 %.
Anvisning av boresteder for vannforsyning til hyttefelt.
Det er boret 4 brønner innen et begrenset område, og kapasiteten blir nå for liten. Det gis en vurdering av eventuell sammenheng mellom brønnene.
Det var ønsket vann til en hytte og vanning til et gårdsbruk. Bergarten i området er granitt. Alternative boreplasser i fjell og løsmasser ble tatt ut.
Det var ønsket vann for vanning av forsøksfelt. To boresteder ble tatt ut. Bergarten er granitt og hyperitt.
Det var ønsket husholdningsvann samt vann til en kyllingfarm. Sted for brønnboring i fjell ble tatt ut.
Det var ønsket vann til en planlagt skole. Sted for brønnboring i fjell ble tatt ut.
Ca. 40 boliger og hytter har felles vannverk fra to borebrønner. Det var ønsket å skaffe mer vann. Ny brønnboring vil lett ta vann fra eksisterende brønner, så dette ble frarådet. Anbefalt å bygge utjevningsbasseng.

Pages