12 results
En 100 meter dyp borebrønn i fjell er forurenset av kloakk. Det blir gitt en vurdering av hvor forurensingen kommer fra, og forslag til ny vannkilde blir gitt.
I forbindelse med et veiarbeid er det meldt at en borebrønn i fjell har fått redusert kapasitet. Det gis en vurdering av mulig sammenheng, og forslag til ny borebrønn blir gitt.
Et område i Rollag i Numedal skulle undersøkes med sikte på å bestemme mektigheten av nyttbar sand og grus. Det ble gjort seismiske refraksjons- målinger langs 5 profiler med en samlet lengde av ca. 2 km. Maksimaldypene til fjell ble bestemt til ca. 40 m.
Området rundt Blestølen planlegges utbygd med ca. 40-50 nye hytter i et senter. Noen borebrønner i fjell finnes, men de gir for lite vann for en slik utbygging. En ny boreplass ble tatt ut, samtidig som det foreslås å knytte alle boringene sammen med et stort utjevningsbasseng.
Elvesedimenter fra Årpselva er undersøkt for deres tungmetallinnhold. Sedimentenes innhold av de 29 grunnstoffer som er bestemt i prøvene, synes ikke å represemtere en miljørisiko ved spredning av sedimentene nedstrøms for Lingsom- og Grotås-dammene.
Mulighetene for å oppnå 18000 liter/time som er vannbehovet, synes å være tilstede ved boring av inntil 4 brønner, og to returbrønner for vann etter varmepumpen. Ringeriksandstenen som danner berggrunnen er en relativt dårlig vanngiver, men eiendommen gjennomsettes av en markert forkastning som kan følges sydover til Smedstad i Bærum. Prosjektet startes med en prøveboring.
På Slettmoen syd for Krøderen skulle løsmassene kartlegges. Seismiske refraksjonsmålinger ble utført langs 6 profiler med tilsammen ca. 7,5 km. Langt nord på platået kom fjellet opp til bare ca. 5 m fra terrengoverflaten på det minste. Over store deler av sletta tyder målingene på løsmassemektigheter av 50 m tykkelse eller mer.